Budget kleine en kwetsbare musea

Met name middelgrote en kleine(re) musea hebben dringend behoefte aan meer financiële middelen.

In financieel lastige jaren hebben musea veerkracht getoond: vanaf 2017 zijn de eigen inkomsten van musea en de ontvangen subsidies ongeveer gelijk. Ruim de helft van de musea (52%) heeft de gemeente als belangrijkste subsidiegever en de gemeentelijke subsidies zijn het laagst sinds 2013.

Gemeenten

De rol van gemeenten in de financiering van musea is een grote zorg voor de Museumvereniging en de aangesloten musea. De steeds geringere bijdragen van gemeenten heeft ernstige gevolgen voor met name kleine(re) musea die naast huur en andere vaste lasten vrijwel geen geld meer overhouden voor beheer, behoud en presentatie van hun collectie. Ongeveer de helft van alle middelgrote en kleine musea met een omzet tussen 400.000 en 3,2 miljoen euro schrijft al jaren rode cijfers. Voor de langere termijn zijn dit aanmerkelijke risico’s voor de aantrekkingskracht van Nederlandse musea.

Versterking financiële betrokkenheid

In 2018 gaf de Museumvereniging daarom aan dat met name middelgrote en kleine(re) musea dringend behoefte hebben aan gerichte dijkverzwaring en versterking van financiële betrokkenheid van subsidiënten. Die oproep staat nog steeds.

Investeren is urgent

Kerntaak van de Nederlandse musea is om alle inwoners van ons land te verbinden met museale collecties. Dat kan alleen als politici musea in hun hart sluiten én zich hard voor musea maken, ook in financiële zin. De rijksoverheid heeft met de decentralisatie taken belegd bij gemeenten, zonder daar alle gelden bij te leveren die bij deze taken horen. Burgemeesters van de G40, de veertig grootste gemeenten van ons land, hebben daarom, voorafgaand aan Prinsjesdag 2019, de noodklok geluid. Grote en middelgrote steden verwachten de komende vier jaar ongeveer een half miljard euro tekort te komen, waardoor de overleving van culturele voorzieningen zoals musea - zeker ook door de tijdelijke sluiting van musea door de coronacrisis - in gevaar kunnen komen.

Meer middelen beschikbaar

De Museumvereniging onderschrijft dat er financiële middelen voor aankopen beschikbaar moeten zijn. Zowel voor grotere én kleinere musea, dus zowel bij het Nationaal Aankoopfonds als bij het Mondriaanfonds.