Word lid

Lid worden van de Museumvereniging en deel uitmaken van het landelijke museumnetwerk met ruim 500 musea? Dát kan! 

Type lidmaatschappen

De Museumvereniging is een brancheorganisatie van musea. Dat betekent dat alle – geregistreerde – musea in Nederland lid kunnen worden. Hierbij vertegenwoordigt de directeur altijd een museum. Aansluiten bij de Museumvereniging is conform de statuten op 3 manieren mogelijk:

  • Volwaardig lidmaatschap: voor geregistreerde musea.
  • Gelieerde instelling: voor presentatie-instellingen.
  • Belangstellende instelling: voor instellingen die naar oordeel van het bestuur een belangrijke rol in de museumsector spelen.

Volwaardig Lidmaatschap

Om aanspraak te maken op het lidmaatschap moet je museum het predicaat Geregistreerd Museum behaald hebben. Instellingen kunnen dit predicaat aanvragen bij het onafhankelijke Museumregister Nederland. Die toetst de instelling aan de Museumnorm, een set kwaliteitscriteria inzake bedrijfsvoering, collectiebeheer en publiekszaken.

Lidmaatschap aanvragen

Zodra het museum het predicaat heeft verworven, kan het een lidmaatschapsaanvraag indienen bij de Museumvereniging. We hanteren per jaar twee instapdata voor het lidmaatschap: 1 januari en 1 juli. Nieuwe leden stellen we voorafgaand aansluiting graag voor in onze halfjaarlijkse ledenvergadering. Houd daarom rekening met de volgende doorlooptijden:

  • Per 1 juli 2024 aansluiten? Vraag uiterlijk 1 mei 2024 het lidmaatschap aan.
  • Per 1 januari 2025 aansluiten? Vraag uiterlijk 1 november 2024 het lidmaatschap aan.

Voor verdere vragen omtrent de lidmaatschapsvoorwaarden en aanmelden kun je contact opnemen met Eline Soumeru: info@museumvereniging.nl.

Meer over gelieerde instellingen

De optie om aan te sluiten als gelieerde instelling is bedoeld voor een in Nederland gevestigde instelling die geen collectie in eigendom of langdurige bruikleen heeft. Momenteel telt de Museumvereniging 28 gelieerde instellingen. Om de kwaliteit van de gelieerde instellingen en daarmee het hoogstaande aanbod van de Museumkaart te waarborgen is er behoefte gebleken aan een kwalitatief kader om gelieerde instellingen aan te toetsen. 

Meer over belangstellende instellingen

Instellingen die naar oordeel van het bestuur een belangrijke rol in de museumsector spelen kunnen aansluiten als belangstellende. Deze instellingen fungeren als samenwerkingspartner van de Museumvereniging, zodat we samen optrekken op weg naar een meer inclusieve, diverse, aantrekkelijke, gezonde en duurzame sector. Onder andere de Reinwardt Academie, Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45 en de Vereniging Zeeuwse Musea zijn belangstellende instellingen.

Contributie

De vereniging bepaalt jaarlijks de contributie van de leden, gelieerde en belangstellende instellingen op basis van ons contributiestelsel, dat bestaat uit 10 categorieën. Bij het vaststellen kijken we naar de totale baten die ten goede komen aan de instelling, inclusief de door derden gedragen kosten. Het gaat om de totale baten over het kalenderjaar twee jaar vóór het lopende kalenderjaar. Onder totale baten verstaan we in ieder geval inkomsten uit kaartverkoop, horeca, winkel, legaten, subsidies, verhuur en sponsorgelden. Onder kosten gedragen door derden, zoals gemeente of universiteit, rekenen we in ieder geval personeelslasten, energie, belastingen en huur. Het aantal stemmen van een lid in de Ledenvergadering correspondeert met de contributiecategorie.