Word lid

Lid worden van de Museumvereniging en deel uitmaken van het landelijke museumnetwerk met ruim 500 musea? Dát kan! 

Type lidmaatschappen

De Museumvereniging is een brancheorganisatie van musea. Dat betekent dat alle – geregistreerde – musea in Nederland lid kunnen worden. Hierbij vertegenwoordigt de directeur altijd een museum. Aansluiten bij de Museumvereniging is conform de statuten op 3 manieren mogelijk:

  • Volwaardig lidmaatschap: voor geregistreerde musea.
  • Gelieerde instelling: voor instellingen zonder museale collectie in eigendom.
  • Belangstellende instelling: voor instellingen die naar oordeel van het bestuur een belangrijke rol in de museumsector spelen.

Volwaardig Lidmaatschap

Om aanspraak te maken op het lidmaatschap moet je museum het predicaat Geregistreerd Museum behaald hebben. Instellingen kunnen dit predicaat aanvragen bij het onafhankelijke Museumregister Nederland. Die toetst de instelling aan de Museumnorm, een set kwaliteitscriteria inzake bedrijfsvoering, collectiebeheer en publiekszaken.

Lidmaatschap aanvragen

Zodra het museum het predicaat heeft verworven, kan het een lidmaatschapsaanvraag indienen bij de Museumvereniging. We hanteren per jaar twee instapdata voor het lidmaatschap: 1 januari en 1 juli. Nieuwe leden stellen we voorafgaand aansluiting graag voor in onze halfjaarlijkse ledenvergadering. Houd daarom rekening met de volgende doorlooptijden:

  • Per 1 januari 2025 aansluiten? Vraag uiterlijk 1 november 2024 het lidmaatschap aan.

Voor verdere vragen omtrent de lidmaatschapsvoorwaarden en aanmelden kun je contact opnemen met Eline Soumeru: info@museumvereniging.nl.

Meer over gelieerde instellingen

Gelieerd lidmaatschap is voor instellingen die geen museale collectie in eigendom hebben, maar wel een museale publieksfunctie vervullen. Gelieerde leden mogen aanwezig zijn bij de ledenvergadering, maar hebben geen stemrecht. Daarnaast kunnen gelieerde leden de Museumkaart voeren, deelnemen aan het programma kennisdeling, gebruik maken van aanvullende ledenkorting en zijn gelieerde leden verplicht deel te nemen aan de jaarlijkse Museana-uitvraag ten behoeve van de Museumcijfers publicatie.

Er zijn vier typen gelieerde lidmaatschappen, namelijk:

Type A

De kernactiviteit van de type A-instellingen is het tonen van delen uit de Collectie Nederland en/of een toonaangevend internationale collectie, met als doel het publiek te betrekken bij het getoonde erfgoed. Het presenteren is een permanent onderdeel van de activiteiten en berust op artistiek inhoudelijke keuzes. De toetsing van type A vindt plaats door het Museumregister aan de hand van een aangepast toetskader. Dit toetskader wordt op dit moment nog ontwikkeld.

Type B

De type B-instellingen zijn monumenten met een permanente presentatie functie en betaalde entree, waarbij het publiekscomponent van belang is. Onder type vallen kastelen, kerken en buitenplaatsen. Deze worden beschermd door de rijksoverheid, provincie of gemeente vanwege hun cultuurhistorische waarde. De toetsing van type B vindt plaats door het Museumregister aan de hand van een aangepast toetskader. Dit toetskader wordt op dit moment nog ontwikkeld.

Type C

Een type C gelieerd lidmaatschap betreft archieven die volgens de Archiefwet de wettelijke taak hebben om informatie te ontsluiten voor de toekomst. Deze archieven bewaren in die zin ook collectie waarvoor professionele bewaaromstandigheden, een acquisitiebeleidsplan en bruikleenbeleid voor geldt. Alleen het Nationaal Archief, provinciale archieven en gemeentearchieven in de Archiefwet met een permanente publieke presentatiefunctie en tentoonstellingsaanbod komen in aanmerking.

Type D

Een type D gelieerd lidmaatschap betreft presentatie-instellingen voor beeldende kunst, uiteenlopend van tentoonstellingen tot interactieve performances. Daarnaast organiseren presentatie-instellingen randprogrammering. Ze geven kunstenaars de mogelijkheid om te experimenteren en hun talent te ontwikkelen. De focus ligt op het ontwikkel- en maakproces van nieuw werk. Instellingen vallen onder type D wanneer het een gehonoreerde BIS-instelling is of een meerjarige subsidie van het Mondriaan Fonds ontvangt. Dat betekent dat alleen zolang de looptijd van de meerjarige subsidie aan de desbetreffende instelling is gegund, de instelling kan deelnemen aan de Museumkaart. 

Meer over belangstellende instellingen

Instellingen die naar oordeel van het bestuur een belangrijke rol in de museumsector spelen kunnen aansluiten als belangstellende. Deze instellingen fungeren als samenwerkingspartner van de Museumvereniging, zodat we samen optrekken op weg naar een meer inclusieve, diverse, aantrekkelijke, gezonde en duurzame sector. Onder andere de Reinwardt Academie, Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45 en de Vereniging Zeeuwse Musea zijn belangstellende instellingen.

Contributie

De vereniging bepaalt jaarlijks de contributie van de leden, gelieerde en belangstellende instellingen op basis van ons contributiestelsel, dat bestaat uit 10 categorieën. Bij het vaststellen kijken we naar de totale baten die ten goede komen aan de instelling, inclusief de door derden gedragen kosten. Het gaat om de totale baten over het kalenderjaar twee jaar vóór het lopende kalenderjaar. Onder totale baten verstaan we in ieder geval inkomsten uit kaartverkoop, horeca, winkel, legaten, subsidies, verhuur en sponsorgelden. Onder kosten gedragen door derden, zoals gemeente of universiteit, rekenen we in ieder geval personeelslasten, energie, belastingen en huur. Het aantal stemmen van een lid in de Ledenvergadering correspondeert met de contributiecategorie.

Kringen

De Museumvereniging heeft twee kringen die verschillende belangen behartigen. Op initiatief van de leden kunnen meer kringen ontstaan. De kringen hebben een oorsprong in de statuten van de Museumvereniging. Leden betalen contributie voor een specifieke kring. Per jaar is er 4 keer een kringvergadering.

De kring Rijksmusea behartigt de belangen van de Rijksmusea en is toegankelijk voor musea die structurele subsidie krijgen vanuit het Ministerie van OCW op basis van de Erfgoedwet. De kring bespreekt onderwerpen als visitatie rijksmusea, duurzaamheid bij rijksmusea en financiële zaken. De behartiging van de werkgeversbelangen in het overleg met de vakbonden is voortgezet in de kring werkgeverschap. Deze kring is alleen toegankelijk voor musea die deelnemen aan de Museum cao.