Word lid

Musea kunnen zich als lid aansluiten bij de Museumvereniging en overige instellingen als gelieerde of belangstellende. De statuten zijn hierbij leidend. Elke aangesloten instelling draagt jaarlijks financieel bij aan de Museumvereniging. De hoogte van de contributie is afhankelijk van de totale baten die ten goede komen aan de instelling.

De Museumvereniging is een branchevereniging van musea. Dat betekent dat alle (geregistreerde) musea in Nederland lid kunnen worden, vertegenwoordigd door hun directeur. Aansluiten bij de Museumvereniging is conform de statuten op drie manieren mogelijk:

  • Volwaardig lidmaatschap
  • Gelieerde instelling
  • Belangstellende

Volwaardig lidmaatschap

Elk in Nederland gevestigd museum dat aantoonbaar voldoet aan de museumdefinitie en de kwaliteitseisen van de Museumvereniging (respectievelijk overeenkomstig met de definitie van de International Council of Museums (ICOM) en de kwaliteitseisen van het Museumregister Nederland) kan lid worden. Dit betekent dat geregistreerde musea in aanmerking te komen voor lidmaatschap. Leden worden geacht zich te houden aan de Ethische Code voor Musea.

Leden kunnen gebruik maken van de voordelen en services die de Museumvereniging biedt, waaronder de mogelijkheid tot deelname aan de cao en deelname aan de benchmark Museana. Werknemers krijgen korting op hun ticket voor het Museumcongres en de Museumkennisdag. Daarnaast is het mogelijk om een persoonlijk account aan te maken op het ledenplatform voor kennis en kwaliteit Museumcontact om zo in contact te blijven met collega’s uit het veld. Eveneens is het mogelijk om binnen de secties (vakgroepen) aan te melden als participant. Leden hebben stemrecht in de Ledenvergadering, het hoogte beslisorgaan van de vereniging.
Volwaardige leden hebben het privilege om deel te nemen aan de Museumkaart.

Gelieerde instelling

Elke in Nederland gevestigde instelling die geen collectie in eigendom of langdurige bruikleen heeft maar verder voldoet aan de museumdefinitie en de kwaliteitseisen van de Museumvereniging (respectievelijk overeenkomstig met de definitie van de International Council of Museums en de kwaliteitseisen van het Museumregister Nederland) kan gelieerde instelling worden. Gelieerde instellingen c.q. presentatie-instellingen worden geacht zich te houden aan de Ethische Code voor Musea voor zover deze van toepassing is.

Erkende gelieerde instellingen kunnen gebruik maken van de voordelen en services die de Museumvereniging biedt, waaronder de mogelijkheid tot deelname aan de cao en deelname aan de benchmark Museana. Werknemers krijgen korting op hun ticket voor het Museumcongres en de Museumkennisdag. Daarnaast is het mogelijk om een persoonlijk account aan te maken op het ledenplatform voor kennis en kwaliteit Museumcontact om zo in contact te blijven met collega’s uit het veld. Eveneens is het mogelijk om binnen de secties (vakgroepen) aan te melden als participant. Gelieerde instellingen zijn genodigd voor de Ledenvergadering waarin zij echter geen stemrecht hebben.
Presentatie-instelling in Nederland die door de Museumvereniging als gelieerde instelling is aangemerkt mogen deelnemen aan de Museumkaart.

Ontwikkelingen 2019
Om de kwaliteit van de gelieerde instellingen en daarmee het hoogstaande aanbod van de Museumkaart te waarborgen is er behoefte gebleken aan een kwalitatief kader waaraan huidige gelieerde instellingen en die in spé getoetst kunnen worden. Dit kwaliteitskader wordt in 2019 ontwikkeld. Gezien de grote en groeiende belangstelling voor gelieerdheid heeft de Ledenvergadering in november 2018 besloten om aanvragen aan te houden totdat het kwaliteitskader gereed is.

Belangstellende

Elke Nederland gevestigde instelling, zonder winstoogmerk, die naar oordeel van het bestuur een belangrijke rol in de museumsector speelt, kan belangstellende worden van de Museumvereniging. Belangstellende instellingen kunnen gebruik maken van de voordelen en services die de Museumvereniging biedt, waaronder de mogelijkheid tot deelname aan de cao en deelname aan de benchmark Museana. Werknemers krijgen korting op hun ticket voor het Museumcongres en de Museumkennisdag. Daarnaast is het mogelijk om een persoonlijk account aan te maken op het ledenplatform voor kennis en kwaliteit Museumcontact om zo in contact te blijven met collega’s uit het veld. Eveneens is het mogelijk om binnen de secties (vakgroepen) aan te melden als participant. Belangstellende instellingen zijn niet genodigd voor de Ledenvergadering.

Contributie

De contributie van onze leden, gelieerde en belangstellende instellingen wordt jaarlijks bepaald op basis van ons contributiestelsel bestaand uit tien categorieën. Bij het indelen kijken wij naar de totale baten die ten goede komen aan de instelling, inclusief de door derden gedragen kosten. Het gaat om de totale baten over het kalenderjaar twee jaar vóór het lopende kalenderjaar. Onder totale baten verstaan wij in ieder geval inkomsten uit: kaartverkoop, horeca, winkel, legaten, subsidies, verhuur en sponsorgelden. Onder kosten gedragen door derden, zoals gemeente of universiteit, worden in ieder geval gerekend: personeelslasten, energie, belastingen en huur. Het aantal stemmen van een lid in de Ledenvergadering correspondeert met de contributiecategorie.

Bekijk het contributiemodel hier.

Aanmelden voor lidmaatschap

De Museumvereniging is de branchevereniging van musea. Dat betekent dat uitsluitend museale instellingen lid kunnen zijn, vertegenwoordigd door hun directeur. Lidmaatschap op persoonlijke titel is niet mogelijk. De uiterste data voor het indienen van een lidmaatschapsaanvraag zijn 3 mei 2019 (voor instapmoment 1 juli 2019) en 25 oktober 2019 (voor instapmoment 1 januari 2020). Voor vragen omtrent het lidmaatschap, lidmaatschapsvoorwaarden en aanmelden, neem contact op met Bente Bergmans (tel: 020 551 2900).

 

Meer informatie over dit onderwerp?

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen u graag verder.

Meer informatie over dit onderwerp?

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen u graag verder.