Lidmaatschap Museumvereniging

 • Kan iemand op persoonlijke titel lid worden van de Museumvereniging?

  De Museumvereniging is een brancheorganisatie van musea. Dat betekent dat alleen musea lid kunnen zijn, vertegenwoordigd door hun directeur. Alle medewerkers van een museum dat lid is kunnen participeren in één of meer van de 8 Museumnetwerken. Wij noemen dat  participanten. Alle voordelen van het lidmaatschap van het museum vervallen automatisch als je niet meer bij het museum werkt.

 • Wat zijn de kosten van het lidmaatschap?

  De contributie van onze leden, gelieerde en belangstellende instellingen wordt jaarlijks bepaald op basis van ons contributiestelsel, dat bestaat uit tien categorieën. Bij het indelen kijken wij naar de totale baten die ten goede komen aan de instelling, inclusief de door derden gedragen kosten. Het gaat om de totale baten over het kalenderjaar twee jaar vóór het lopende kalenderjaar.

 • Hoe wordt een museum lid van de Museumvereniging?

  Elk in Nederland gevestigd museum, dat voldoet aan de museumdefinitie en de kwaliteitseisen van de Museumvereniging, respectievelijk gebaseerd op de definitie van de International Council of Museums en de huidige kwaliteitseisen van Museumregister Nederland kan lid worden van de Museumvereniging. Momenteel moet een museum geregistreerd zijn om in aanmerking te komen voor het lidmaatschap. Lees verder op Word lid.

 • Hoeveel leden telt de Museumvereniging?

  Per 1 januari 2023 zijn 460 instellingen aangesloten bij de Museumvereniging. Hiervan zijn 426 geregistreerde musea, 27 niet-museale instellingen met erkenning gelieerde instellingen en 7 belanghebbenden. 

 • Mogen uitsluitend musea die lid zijn van de Museumvereniging de Museumkaart accepteren?

  Alleen volwaardige leden van de Museumvereniging hebben het privilege deel te nemen aan de Museumkaart. 

 • Wat heeft een museum aan het lidmaatschap?

  De voordelen van het lidmaatschap vind je hier.

Museale verwervingen

 • In hoeverre kan het projectteam Museale verwervingen hulp bieden bij het onderzoek?

  Het interne onderzoek moeten de musea zelf doen. Bij problemen en vragen over de aanpak van het onderzoek en over de herkomstgeschiedenis van objecten kan het projectteam ondersteuning bieden.

Museum.nl

 • Hoe kan ik algemene gegevens van mijn museum aanpassen op museum.nl?

  Dat kan niet, want die gegevens komen uit de ledendatabase. Je kan een mailtje sturen naar crmmutaties@museumvereniging.nl met de aanpassingen erin.

 • Wat moet ik doen als ik een melding krijg dat het wachtwoord onjuist is, terwijl ik ooit een wachtwoord voor de tentoonstellingenagenda heb ingesteld?

  Je logt nu in met je Google-account. Dus het wachtwoord dat je invoert, is dat van je Google-account.

 • Wat te doen bij de volgende foutmelding: user has no email or is not an authorized cms user.?

  Deze foutmelding betekent vaak dat het e-mailadres waarmee je probeert in te loggen niet gekoppeld is aan een Google-account óf nog niet in het cms van museum.nl staat. Je kunt je werk e-mail aan een Google-account koppelen en doorgeven of een ander e-mailadres dat aan Google gekoppeld is doorgeven aan persberichten@museumvereniging.nl.

 • Wanneer ik naar cms.museum.nl ga, zie ik een leeg scherm, wat nu?

  Probeer de website in Google Chrome te openen en je cookies te verwijderen. Als het goed is, moet het nu wel lukken. Zo niet, open het cms (http://cms.museum.nl) in een incognito venster.

Museumkaart

 • Waar kunnen musea hun bezoekgegevens indienen?
 • Waar kan een museum Museumkaarten bestellen?

Museumnetwerken

 • Ik zie mijn vakgebied niet terug in de bestaande netwerken, kan ik een eigen netwerk oprichten?

  Indien jouw vakgroep/functie niet gerepresenteerd wordt in een van de bestaande netwerken, neem dan contact op met ons via rwijnen@museumvereniging.nl.

 • Hoe vaak komt het netwerk bij elkaar?

  De frequentie van de activiteiten mogen de netwerken zelf bepalen. Er wordt minimaal één excursie (van minimaal een dagdeel) en één hybride bijeenkomst georganiseerd per jaar, per netwerk. Het is mogelijk om als museumnetwerk meer activiteiten te organiseren, dat wordt alleen maar aangemoedigd.

 • Wat is het doel van de Museumnetwerken?

  De netwerken hebben als doel laagdrempelig contact en (praktische) kennisuitwisseling tussen vakgenoten te faciliteren en stimuleren. Iemand die in een ander museum hetzelfde werk doet als jij, werkt vaak aan veel dezelfde processen en loopt tegen veel dezelfde vraag(stukken) aan.

 • Ik heb geen LinkedIn-pagina, moet ik die aanmaken om aanjager te kunnen worden?

  Ja, we gebruiken de (besloten) LinkedIn-pagina’s van de netwerken om op een eenvoudige manier contact te onderhouden met leden in het netwerk, informatie te delen en te reageren op gedeelde content. 

 • Ik houd mij bezig met een thema als duurzaamheid of diversiteit, hoe passen deze thema’s in de netwerken?

  Duurzaamheid en diversiteit zijn twee van de vijf pijlers van de Museumvereniging. Wij zetten ons actief voor deze onderwerpen in doormiddel van werkgroepen en kennisdelingsprogramma’s. Heb je kennis rondom deze thema’s en wil je die graag delen met je collega’s? Binnen de netwerken is ruimte om actuele thema’s te agenderen en te bespreken. Je kan hiervoor contact opnemen met een van de aanjagers van de museumnetwerken of contact opnemen met het team kennisdeling. 

 • Hoeveel uur ben je er per week aan kwijt?

  Omdat we de netwerken aan het opzetten zijn, is het nog lastig in te schatten hoeveel tijd de aanjagers per week zullen besteden aan de functie. We verwachten dat het in de opstartfase iets intensiever is en dat na deze fase de tijdsinvestering rond de 2 uur per week ligt. 

 • Is de functie van ‘aanjager’ een vrijwillige functie?

  Ja, het gaat om een vrijwillige (onbezoldigde) functie die je naast je baan kunt uitvoeren.

 • Ik ben lid van een netwerk en ik wil iets organiseren, hoe werkt dat?

  Je kunt aan allerlei formats en groottes denken: een rondleiding bij een (nieuwe) tentoonstelling, een lezing, een online spreekuur of een kijkje in de keuken. Neem contact op met de aanjagers van je netwerk en deel je ideeën en plannen vooral. Samen maken we de museumnetwerken nog relevanter voor de sector en onze collega’s. 

 • Ik werk als zzp’er bij een aangesloten museum, kan ik mij aanmelden voor een netwerk/aanjager worden?

  Je kunt je als zzp’er wél aanmelden als lid van een netwerk, maar je kunt je niet aanmelden als aanjager. 

 • Zijn de aanjagers verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten?

  De aanjagers zijn verantwoordelijk voor het aanjagen van activiteiten binnen hun netwerk. Je zorgt ervoor dat er elk jaar minimaal één fysieke en één online bijeenkomst plaats vindt. Je hoeft niet direct verantwoordelijk te zijn voor de organisatie van alle evenementen in het netwerk maar je zorgt wel voor voldoende contactmomenten en activatie van de leden in de groep.

 • Ik wil graag lid worden van een Museumnetwerk, hoe werkt dat?

  Alle Museumnetwerken en het aanmeldformulier vind je hier. Via de mailing houden de aanjagers van het netwerk je op de hoogte van activiteiten en nieuws. Vergeet daarnaast niet je aan te melden bij de LinkedIn-groep van jouw netwerk. 

Professionalisering van musea

 • In welke vorm en onder welke voorwaarden leveren schenkingen – zowel door particulieren als door bedrijven – legaten en erfenissen binnen de grenzen van de wet het maximale profijt?

  Cultuur-Ondernemen heeft een mooie brochure uitgegeven in het kader van het programma Cultuurmecenaat: Geven aan cultuur, de fiscale voordelen van uw gift.Hierin staan alle vormen van schenken aan cultuur helder op een rij met informatie over de fiscale aftrekbaarheid. Voor particulieren zijn dat onder meer de volgende opties:

  • Eénmalige of periodieke schenkingen van geld of in de vorm van kunst.
  • Nalaten: erfstellingen of legaten, maar bijvoorbeeld ook de kwijtscheldingsregeling, die inhoudt dat – een deel van – successieaanslag wordt voldaan door eigendomsoverdracht van een waardevol kunstvoorwerp aan de staat.
  • Oprichten van een fonds of stichting door de particulier zelf of als fonds op naam bij een instelling, bijvoorbeeld het Prins Bernhard Cultuurfonds.

   Verder biedt de brochure nog informatie over cultuurleningen en de mogelijkheden voor bedrijven om te geven.

  Geefwet
  Sinds 1 januari 2012 is de Geefwet van kracht. Musea met een ANBI-status die zijn aangemerkt als Culturele Instelling kunnen gebruik maken van de mogelijkheden die de Geefwet biedt. 

  In de leidraad vind je meer informatie over de mogelijkheden die de Geefwet biedt.

 • Aan welke regels is een museum gebonden bij gebruik van beeldmateriaal waarvan het auteursrecht niet bij het betreffende museum ligt?

  Voor het gebruik van beeldmateriaal dat auteursrechtelijk is beschermd, is altijd vooraf toestemming nodig van de auteursrechthebbende. Op de website van Pictoright staat veel informatie over dit onderwerp. 

 • Welke maatregelen moet een museum nemen als het gebruik wil maken van werken waar in principe het auteursrecht op rust, maar waarvan de rechthebbende onbekend en/of onvindbaar is?

  1. Pictoright, de opvolger van Beeldrecht, benaderen met de vraag of zij soms deze nalatenschap beheren wat betreft de rechten. Dat is een vaker voorkomende constructie.

  2. Op de site van het museum een oproep zetten zodat mogelijke rechthebbenden zich kunnen melden bij het museum. Alles wat je doet om de rechthebbenden op te sporen zorgvuldig documenteren, zodat – als men je als museum aanspreekt – er bewijsmateriaal is over de pogingen die je hebt ondernomen. Dit heet due dilligence.

 • Wat is de definitie van het begrip ‘museum’?

  De definitie van ‘museum’ staat in de vertaalde Ethische Code voor Musea. Deze definitie is de meest toegepaste in het museale veld. Dat betekent bijvoorbeeld dat commercieel werkende instellingen hier NIET onder vallen. Ook expositieruimtes zonder eigen collectie behoren strikt genomen NIET tot de musea. De definitie luidt als volgt: ‘Een museum is een permanente instelling zonder winstoogmerk, in dienst van de samenleving, gericht op het onderzoeken, verzamelen, bewaren, interpreteren en tentoonstellen van materieel en immaterieel erfgoed. Musea zijn openbaar, toegankelijk en inclusief en bevorderen diversiteit en duurzaamheid. Ze werken en communiceren ethisch, professioneel en met participatie van gemeenschappen. Musea bieden een verscheidenheid aan ervaringen met het oog op educatie, genoegen, reflectie en kennisuitwisseling.’

 • Waar kan ik meer informatie vinden over het oprichten van een museum?

  Er spelen bij het oprichten van een museum verschillende vraagstukken. Zo is het belangrijk de keuze te maken of je het museum uiteindelijk in het museumregister wilt laten opnemen. Het register is het kwaliteitskeurmerk van het museumveld. 

  Het lidmaatschap van de Museumvereniging is vanaf 1 januari 2009 gekoppeld aan deze registratie. Verder verwijzen wij naar de museumconsulent van je provincie.