Picasso, Femme nue devant ...

De Museumvereniging – en in het verlengde de Stichting Museumkaart – zet zich in voor het publiek belang van musea in Nederland

Musea

Dit gebeurt bijvoorbeeld door de activiteiten van musea onder de aandacht te brengen van het publiek op de websites museum.nl, museumvereniging.nl, museumkids.nl en museumweek.nl, in digitale nieuwsbrieven als Museumtips naar ruim 1 miljoen Museumkaarthouders, Museumkids en op verschillende sociale media.

Auteursrechten

De informatie en beelden hiervoor – content – komen van de musea zelf. Daarmee is echter niet gezegd dat de auteursrechten op deze content ook altijd bij de musea berusten. In de huidige informatiemaatschappij is het bewustzijn over de rechten op de content en de waarde daarvan gegroeid. Wij hebben daarom gemeend gebruiksvoorwaarden op te stellen die de rechten en verplichtingen aangaande deze content goed regelen. De ‘Gebruiksvoorwaarden Publicaties zoals die per 1 januari 2018 gelden, tref je onderstaand aan. De actuele ‘Gebruiksvoorwaarden Publicaties’ kun je altijd vinden op Museumcontact.nl.

Pictoright

Verschillende musea hebben al een dergelijke regeling getroffen met een collectieve beheersorganisatie zoals Stichting Pictoright. Deze stichting, die de belangen van vele binnenlandse en buitenlandse kunstenaars of hun erfgenamen behartigt, heeft met vele musea een regeling getroffen waarbij het museum toestemming heeft beeldmateriaal te gebruiken. De regeling van Pictoright heeft echter alleen betrekking op uitingen op de media van de musea zelf, zoals de eigen website, drukwerk of social media-accounts. Dat is iets anders dan dit beeldmateriaal weer aan ons ter beschikking stellen voor promotieactiviteiten. Daarom was een aanvullende regeling nuttig en noodzakelijk.

Gebruiksvoorwaarden publicaties

De Museumvereniging is de brancheorganisatie voor musea in Nederland. In opdracht van de vereniging streeft Stichting Museumkaart – een ongesubsidieerde instelling – ernaar het (herhaal)bezoek aan Nederlandse musea te bevorderen, onder andere door de Museumkaart.

Onderdeel van de activiteiten van de Museumvereniging en Stichting Museumkaart is het uitgeven van diverse publicaties en het beheer van verschillende websites, alsmede het gebruik van sociale media, door middel waarvan Nederlandse musea hun activiteiten onder de aandacht kunnen brengen van het publiek.

Op het gebruik van de door de Museumvereniging en Stichting Museumkaart aangeboden media zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Definities

In deze gebruiksvoorwaarden hanteren we de volgende begrippen, die telkens met een hoofdletter zijn geschreven en zowel in enkelvoud als in meervoud gebruikt.

Aanbieders                                         
betekent de Museumvereniging en/of Stichting Museumkaart, als aanbieders van Media waarop Gebruikers Content kunnen plaatsen, en Aanbieder betekent één van hen;

Afnemer
betekent de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Content, zoals door de Aanbieders via de Media openbaar gemaakt, wil aanwenden voor eigen publiciteits- of communicatiedoeleinden dan wel andere openbaarmakingen.

Auteursrechten
betekent de rechten van een maker of rechthebbende om toestemming te geven voor het openbaar maken en/of verveelvoudigen van auteursrechtelijk beschermde Content;

Claim
betekent de – al dan niet terechte – vordering van een Rechthebbende tot staking van gebruik van Content, wijziging of verwijdering van Content, al dan niet in combinatie met een vordering tot vergoeding van schade en kosten;

Content
betekent tekst, beeld, geluid, vormgeving, programmatuur en iedere combinatie daarvan waarop auteursrechten rusten;

Gebruiker
betekent het museum dat gebruik wil maken van de door Aanbieders ter beschikking gestelde Media;

Gebruiksvoorwaarden
betekent deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief de laatstelijk bekend gemaakte wijzigingen;

Media
betekent de door de Museumvereniging en/of de Stichting Museumkaart verzorgde publiciteitsmogelijkheden waarvoor Gebruikers Content kunnen aanbieden, zoals de Websites, periodieke en incidentele publicaties – zowel in digitale als papieren vorm – en sociale media, waaronder Instagram, Facebook, YouTube en Tiktok;

Overige IE-rechten
betekent overige intellectuele eigendomsrechten die – naast het Auteursrecht – van toepassing kunnen zijn op de door Gebruikers aan te leveren Content, zoals databankrechten, naburige rechten, merk- en modelrechten, octrooien, handelsnaamrechten en alle soortgelijke rechten, waar ter wereld ook ontstaan, al dan niet vatbaar voor registratie en inclusief aanvragen daartoe;

Persoonlijkheidsrechten
betekent het persoonlijk recht van de maker van een auteursrechtelijk beschermd werk op vermelding van zijn naam bij openbaarmaking, om zich te kunnen verzetten tegen openbaarmaking van zijn werk onder een andere naam, en om zich te kunnen verzetten tegen wijziging dan wel verminking van zijn werk;

Rechthebbende
betekent de maker of andere rechthebbende die Auteursrechten kan doen gelden op Content. Voor Persoonlijkheidsrechten geldt dat alleen de maker deze rechten toekomt;

Websites
betekent de door Stichting Museumkaart beheerde websites waarop Gebruikers Content plaatsen of hiertoe verzoeken.

1. Toepasselijkheid

 1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het  – al dan niet in gewijzigde vorm – verveelvoudigen en openbaar maken van door Gebruikers aangeleverde Content op de Media van Aanbieder, alsmede op de aan Afnemers ter beschikking gestelde Content.
 2. Het staat de Aanbieders vrij om de Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Van een (inhoudelijke) wijziging zal melding worden gemaakt op de Websites. Voor de toepasselijkheid van de Gebruiksvoorwaarden geldt dat de meeste recente, op de Websites geplaatste, versie van toepassing is.
 3. Toepasselijkheid van andere Gebruiksvoorwaarden, van wie en onder welke benaming dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten. 

2. Auteursrechten, overige intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten

 1. Voor alle Content die voor de Media van Aanbieders wordt gebruikt, zowel de zichtbare Content als de onzichtbare Content zoals programmatuur, geldt dat daarop Auteursrechten dan wel overige IE-rechten rusten, tenzij op grond van wet of uitdrukkelijke verklaring  van de Rechthebbende onbetwistbaar het tegendeel blijkt.
 2. Voor alle Content geldt tevens dat de Persoonlijkheidsrechten van de maker dienen  te worden gerespecteerd, tenzij de maker hiervan uitdrukkelijk afstand heeft gedaan dan wel  de redelijkheid zich daartegen verzet. Aanbieders gaan ervan uit dat het wijzigen van door Gebruikers aangeleverde Content om deze passend te maken voor de Websites en andere Media niet in strijd is met de hier bedoelde redelijkheid.
 3. Gebruikers en Afnemers erkennen, dat Aanbieders ieder voor zich rechten kunnen doen gelden op – delen van – de Content, hetzij als Rechthebbende, hetzij als licentienemer (artikel 4) of licentiegever (artikel 5). Zij zullen de hier bedoelde rechten van Aanbieders te allen tijde respecteren.

3. Gebruikers

 1. Gebruikers hebben te allen tijde de mogelijkheid Aanbieders te verzoeken hun activiteiten en andere informatie onder de aandacht te brengen via de door Aanbieders op dat moment ter beschikking gestelde Media, door middel van het aanleveren van Content.
 2. Aanbieders kunnen het in lid 1 bedoelde verzoek weigeren zonder opgaaf van redenen. Daarnaast kunnen Aanbieders nadere voorwaarden aan de Content stellen, onder andere – maar niet uitsluitend – ter zake van de vorm, inhoud en wijze van aanlevering.
 3. Met het beschikbaar stellen van Content aan Aanbieders verleent de Gebruiker aan Aanbieders een niet-exclusieve, overdraagbare licentie voor het gebruik van de Content, tenzij er tussen Aanbieders en Gebruiker uitdrukkelijk andere voorwaarden zijn overeengekomen. Aan deze licentie is geen vergoeding verbonden, noch ten laste van Aanbieders, noch ten laste van de Gebruiker. 
 4. De licentie zoals bedoeld in lid 3 is voor onbepaalde tijd en omvat het recht van Aanbieders om de Content zo te wijzigen dat deze passend is bij – de vorm en look & feel van – de Media waarin of waarop de Content wordt geplaatst. Aanbieders hebben het recht om  – indien mogelijk – de Content na verloop van tijd weer te verwijderen, zonder opgaaf van redenen en zonder gehouden te zijn enige vergoeding of compensatie aan de Gebruiker te betalen. Het verwijderen van de Content doet de in lid 3 bedoelde licentie evenwel niet eindigen.
 5. Met het aanleveren van de Content aan Aanbieders staat de Gebruiker ervoor in volledig bevoegd te zijn om deze Content te kunnen leveren. Voor zover de Gebruiker dienaangaande toestemming behoeft van Rechthebbenden, zorgt hij ervoor deze toestemming voorafgaand en aantoonbaar te hebben verkregen. Deze toestemming omvat tevens toestemming tot wijzigen van – het gebruik van – de Content door Aanbieders.
 6. Het aanleveren van de Content vooronderstelt dat de maker van – een deel van – de Content heeft afgezien van zijn Persoonlijkheidsrechten in die zin, dat hij heeft afgezien van naamsvermelding, van het recht zich te verzetten tegen vermelding van een andere naam bij zijn werk, alsmede van zijn recht zich te verzetten tegen wijziging van het werk. Aanbieders erkennen daarbij, dat een eventuele wijziging niet zover kan gaan dat dit – in redelijkheid en gelet op de omstandigheden van het geval – als verminking van het werk van de maker moet worden beschouwd.

4. Afnemers

 1. Afnemers kunnen Aanbieders verzoeken de Content – of delen daarvan te mogen gebruiken. Aanbieders hebben het recht dit verzoek zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel aan het gebruik van de Content nadere voorwaarden te stellen, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, ten aanzien van het wijzigen van de Content.
 2. Voor zover Aanbieders hebben te gelden als enig Rechthebbende op de Content waarom is verzocht, geldt het beschikbaar stellen van de Content aan Afnemer als een niet-exclusieve, niet overdraagbare licentie voor het gebruik van deze Content. Aanbieders kunnen voor dit gebruik een licentievergoeding verlangen. 
 3. Voor zover op de Content Auteursrechten en/of overige IE-rechten rusten van Rechthebbenden, zijn Afnemers, en Afnemers alleen, verantwoordelijk voor het vragen van alle vereiste toestemmingen van alle Rechthebbenden, alsmede voor het regelen van de Persoonlijkheidsrechten van de maker.

5. Vergoeding

 1. Voor het doen plaatsen van Content in de Media van Aanbieders zijn Gebruikers aan Aanbieders geen vergoeding verschuldigd.
 2. Evenmin zijn Aanbieders een vergoeding verschuldigd aan Gebruikers dan wel Rechthebbenden voor het gebruik van de Content.
 3. Eventuele vergoedingen, die Rechthebbenden van Gebruikers dan wel Afnemers bedingen voor het gebruik van de Content, dienen door die Gebruikers dan wel Afnemers te worden voldaan. Het bedingen van dergelijke vergoedingen doet op generlei wijze een vordering op Aanbieders ontstaan.

6. Garantie, Aansprakelijkheid en Vrijwaring

 1. Gebruikers staan ervoor in, dat zij volledig gerechtigd zijn de door hen aangeleverde Content aan Aanbieders ter beschikking te stellen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Zij  zien erop toe, dat de vereiste toestemming mede het wijzigen van de Content omvat, zodat deze geschikt is of kan worden gemaakt voor gebruik op of in de Media. Gebruikers vrijwaren Aanbieders tegen iedere Claim van Rechthebbenden dan wel derden ter zake van enige inbreuk – of deze nu terecht is of niet – op Auteursrechten, overige IE-Rechten, Persoonlijkheidsrechten of andere rechten die verband houden met – het gebruik van – de Content. Aanbieders zijn niet aansprakelijk voor het onrechtmatig gebruik van de door Gebruikers aangeleverde content, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Aanbieders.
 2. Afnemers staan ervoor in, dat zij voorafgaand aan het gebruik van de Content die Aanbieders ter beschikking hebben gesteld, alle benodigde toestemmingen ter zake van de Auteursrechten, overige IE-rechten en Persoonlijkheidsrechten hebben verkregen van de (rechts)personen die bevoegd zijn deze toestemming te verlenen. Afnemers vrijwaren Aanbieders tegen iedere claim van Rechthebbenden dan wel derden ter zake van enige inbreuk – of deze nu terecht is of niet – op deze Auteursrechten, overige IE-rechten, Persoonlijkheidsrechten en/of andere rechten die verband houden met – het gebruik van – de Content. Aanbieders zijn niet aansprakelijk voor het onrechtmatige gebruik van deze Content door Afnemers of derden.
 3. In het geval Rechthebbenden of derden een Claim bij Aanbieders neerleggen ter zake van inbreuk op Auteursrechten, overige IE-rechten en/of Persoonlijkheidsrechten, dan zullen Aanbieders – gelet op het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel – deze Claim doorsturen naar de Gebruiker dan wel Afnemer die ter zake een vrijwaring heeft gegeven. Indien derden een Claim bij Aanbieders neerleggen wegens een andersoortig onrechtmatig handelen van Aanbieders, dan zal de betreffende Aanbieder eerst beoordelen of hier sprake is van toerekenbare schuld van de Aanbieder, dan wel of een dergelijk handelen dient te worden toegerekend aan een Gebruiker dan wel Afnemer. 
 4. De aansprakelijkheid van Aanbieders is in alle gevallen beperkt tot de directe schade met een maximum van € 5.000: vijfduizend euro. Aansprakelijkheid voor indirecte schade zoals onder meer, maar niet uitsluitend, bedrijfsschade, gemiste besparingen, desinvesteringen en immateriële schade, is te allen tijde uitgesloten.

7. Slotbepalingen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarop deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.
 2. Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden onverkort van kracht. In dat geval zal de ongeldige bepaling zo spoedig als mogelijk worden vervangen door een geldige bepaling, waarbij het doel en de strekking van de eerdere bepaling zo veel als mogelijk wordt benaderd.
 3. Indien naast deze Gebruiksvoorwaarden een overeenkomst wordt gesloten waarop deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn, dan geldt dat bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden alleen buiten toepassing kunnen worden verklaard indien dit uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen.
 4. Aanbieders, Gebruikers en Afnemers, met inbegrip van hun personeel en andere betrokkenen, zullen te allen tijde de nodige vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van alle informatie waarvan zij redelijkerwijs kunnen begrijpen dat deze vertrouwelijk is.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn vastgesteld door het bestuur van Stichting Museumkaart in april 2014 en in werking getreden per 1 juli 2014.