Wet- en regelgeving omtrent duurzaamheid

We zetten op een overzicht van relevante wet- en regelgeving voor musea over duurzaamheid & klimaat op een rijtje. Van energiebesparingsplicht en ZE-zones, tot de Klimaatwet en de European Green Deal. Deze pagina ondersteunt jouw museum in het streven naar een duurzame toekomst.

Energiebesparingsplicht

Onder deze plicht zijn alle mkbérs met een energieverbruik van meer dan 10.000MWh of 170.000 m3 aardgas per jaar verplicht om alle energiebesparende of energieopwekkende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar. Met de Wetchecker energiebesparing kun je checken welke wettelijke verplichtingen er voor jouw organisatie of gebouw zijn. 

Energieadviseur
Vragen over energiebesparing? DEB heeft de antwoorden. Bekijk de website en neem (kosteloos) contact op met een energie adviseur.

Informatieplicht

Eens in de vier jaar moeten bedrijven onder de energiebesparingsplicht rapporteren welke maatregelen zijn genomen. Als uitgangspunt voor de rapportage gebruik je de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML). Met de Wetchecker energiebesparing kun je checken welke wettelijke verplichtingen er voor jouw organisatie of gebouw zijn. 

Onderzoeksplicht

Eens in de vier jaar moeten grootgebruikers vanaf 10 miljoen kWh of 170.000 m3 de verduurzamingsmaatregelen onderzoeken en een uitvoeringsplan opstellen van de maatregelen die zich in vijf jaar of minder terugverdienen. Met de Wetchecker energiebesparing kun je checken welke wettelijke verplichtingen er voor jouw organisatie of gebouw zijn. 

ZE-zones

Vanaf 1 januari 2025 wijzen de grootste gemeenten van Nederland een stadsgebied aan waar geen vervuilende bestelbussen en vrachtwagens meer mogen rijden. Hiermee willen gemeenten de fijnstof en CO2-uitstoot in de steden verminderen. Dat gebied noemen we dan een zero-emissiezone (ZE-zone). Bevindt jouw museum zich binnen een ZE-zone? Dan heeft dit gevolgen voor het transport met bestelauto’s en vrachtwagens. Controleer op tijd of jij met een ZE-zone te maken krijgt om een boete te voorkomen.

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 trad de Omgevingswet in werking, die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen en werken en als het doel heeft regels te bundelen en eenvoudiger te maken. Dit betekent ook dat de Omgevingswet de  omgang met het cultureel erfgoed in onze leefomgeving regelt. Het gaat dan bijvoorbeeld om de omgevingsvergunning voor rijksmonumenten, een monumentencommissie aanstellen, of rekening houden met cultureel erfgoed in omgevingsplannen. Lees hier wat dat betekent voor musea.

EED-auditplicht

Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED), auditplicht geldt bij grote ondernemingen zonder kmo-status heeft volgens de Europese uitgangspunten (één keer per vier jaar rapporteren). Onder grote onderneming wordt verstaan een organisatie met meer dan 250 fte, en met een jaaromzet meer dan € 50 miljoen of een jaarbalans boven de € 43 miljoen.

CSRD

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een richtlijn waarin staat dat steeds meer bedrijven vanaf 2024 verplicht worden te rapporteren over hun impact op de mens en op het klimaat. Voorwaarden: 1) omzet >€50 miljoen per jaar, 2) balanstotaal >€25 miljoen, 3) >250 medewerkers. Stichtingen zijn (nog) niet CSRD plichtig.

Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM)

Organisaties met meer dan 100 werknemers zijn per 1 juli 2024 verplicht om te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van uw werknemers. 

Klimaatakkoord van Parijs

In 2016 heeft de Europese Unie mede namens Nederland het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Doel van het akkoord is om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius. Met een duidelijk zicht op 1,5 graden Celsius. Om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen zijn afspraken in Europa gemaakt. In 2050 wil de Europese Unie klimaatneutraal zijn. Dat betekent dat er dan netto geen broeikasgassen meer worden uitgestoten.

Nationale Klimaatakkoord en de Klimaatwet

De Nederlandse klimaatdoelen zijn vastgelegd in de Klimaatwet. De Nederlandse overheid wil in 2030 49% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990. In 2050 moet dat 95% minder zijn. Om de doelstelling te halen heeft de overheid samen met bedrijven en organisaties maatregelen afgesproken. Deze staan in het nationale Klimaatakkoord. Dit akkoord is een belangrijk onderdeel van het Klimaatbeleid. 

European Green Deal

De Europese Green Deal is een pakket beleidsinitiatieven dat de EU moet helpen met de groene transitie, met als einddoel klimaatneutraliteit in 2050.

UN Sustainable Development Goals

De duurzameontwikkelingsdoelstellingen zijn in 2015 door de Verenigde Naties vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzameontwikkelingsagenda voor 2030. Geen wet- en regelgeving, wel een raamwerk.