Wat is het doel van de Werkgroep Ethisch Fondsenwerven?

Al langere tijd woedt binnen de museale wereld een discussie over de ethische aspecten van fondsenwerving. Daarbij gaat het om geld afkomstig van omstreden bronnen (‘fout geld’) en daarnaast om constructies waarbij externe partijen die bijdragen aan een tentoonstelling een positie bedingen die hen economisch voordeel kan opleveren. De wens werd uitgesproken om vanuit de vereniging een museumrichtlijn voor ethische fondsenwerving op te stellen, waaraan de leden zich kunnen committeren.

De werkgroep Ethisch Fondsenwerven stelt een richtlijn op die ethiek en financiële belangen helpt afwegen, en ontwikkelt een format voor individuele instellingen om te gebruiken bij het opstellen van eigen beleid. Een richtlijn die collectieve houvast biedt, maar ook ruimte voor individuele afwegingen van musea.

Werkgroepleden

  • Josien Paulides, directeur-bestuurder Museum Catharijneconvent Utrecht, voorzitter
  • Karsten Swaak, Medewerker Strategie & Beleid Museumvereniging
  • Jacqueline Grandjean, Directeur-bestuurder Het Noordbrabants Museum ‘s Hertogenbosch
  • Marije Kool, Zakelijk directeur Teylers Museum Haarlem
  • Sarah van Overeem, Development Manager Kunstinstituut Melly Rotterdam
  • Marije Plaum, Hoofd Partnerships Rijksmuseum Amsterdam
  • Mathilde Stuyling de Lange, Hoofd Development Kunsthal Rotterdam
  • Stan Wesselius, Directiesecretaris/Fondsenwerver Cultuurcluster Roosendaal

Werkgroepen 

In het nieuwe meerjarenbeleidsplan van de Museumvereniging zijn 5 speerpunten geformuleerd. De werkgroepen werken aan een concrete opdracht die bijdraagt aan – één van – die speerpunten. De werkgroepleden zijn ambassadeurs en voorlopers. Zij proberen de rest van de sector in hun kielzog mee te nemen. De werkgroepen leveren een concreet product op. Dit kan bijvoorbeeld een advies zijn, een actieplan of een lobbyopdracht. De werkgroep leidt tot oplossingen én een plan van aanpak over hoe daar te komen.