Het advies van de Adviescommissie Nationaal Beleidskader Koloniale Collecties, uit oktober 2020 biedt concrete handvatten voor een landelijk teruggavebeleid.

De uitgangspunten – waar de Museumvereniging helemaal achter staat – zijn rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en samenwerking. De Museumvereniging ondersteunt het principe van onvoorwaardelijke teruggave van objecten uit voormalig door Nederland gekoloniseerde landen waarbij sprake was van onvrijwillig bezitsverlies.

Samenwerken

Samenwerking tussen voormalig door Nederland gekoloniseerde landen en Nederland zal de komende jaren gericht zijn op gezamenlijk onderzoek doen, interpreteren en presenteren zodat nieuwe, complementaire en complete verhalen van een gezamenlijke geschiedenis kunnen ontstaan. Een tweede aspect van samenwerking betreft het uitbouwen van de eigen museale infrastructuur: per land verschillend met respect voor ieders unieke kennis en inbreng.

Onafhankelijke commissie

In het nationaal beleidskader is sprake van een onafhankelijke commissie, die de minister adviseert over verzoeken om teruggave van koloniale objecten. Deze commissie moet zonder last of ruggenspraak kunnen functioneren. Specialistische kennis over de objecten waarvoor een verzoek om teruggave is ingediend is een vereiste. Ook de rol van het betreffende herkomstland verdient aandacht. Om meerstemmigheid te realiseren zal de samenstelling van de commissie dan ook – deels – wisselen

Een landelijk expertisecentrum voor herkomstonderzoek naar koloniale objecten is ook van belang om de kennis bij de Nederlandse musea over – omgang met – koloniale collecties te vergroten. Een – financiële – impuls aan het herkomstonderzoek is dan ook hard nodig, nu uit de enquête onder leden van Museumvereniging blijkt dat nog veel onbekend is.

De Museumvereniging is met de musea in gesprek om op een passende manier onrecht te herstellen als het gaat om koloniale objecten. Het nationaal beleidskader en het beleid van de minister zijn daarbij richtinggevend. Alleen samen vertellen musea het hele, actuele verhaal van onze door de eeuwen heen veranderende samenleving.