Tweede Kamer toont hart voor mensen en musea

Nieuws | 18 nov 2019

Van links tot rechts, coalitie en oppositie spraken politici zich op 18 november tijdens de OCW-begroting onderdeel Cultuur uit over de waarde en de prijs van cultuur. Om alle inwoners van ons land te verbinden met museale collecties is het noodzakelijk dat de overheid investeert in musea.

Onderwerpen die (weer) ter sprake kwamen waren: rijksmusea en gratis toegang gedurende één dag per maand. Jarenlange ervaring met een gratis Museumweekend, gedegen onderzoek in opdracht van OCW (destijds minister Plasterk) en ervaring in onder andere Frankrijk en Groot-Brittannië leert dat je hierdoor nauwelijks nieuw publiek bereikt. Mensen die al gaan of van plan zijn te gaan, stellen het bezoek uit tot die gratis dag of mijden musea die niet gratis zijn. Dit voorstel spant het paard achter de wagen. Om alle inwoners van ons land te stimuleren tot een blijvende binding met museale collecties is iets anders nodig. De moties van Ellemeet (Groen Links) en Geluk (CDA) gaan daarover.  

Noodklok geluid

De vraag is of politici zich er ook in financiële zin hard voor maken dat Nederlandse musea aantrekkelijke en leerzame tentoonstellingen neer kunnen zetten, waarmee een ieder zich kan verrijken. Jong en oud, veelgaander of niet. Voor de bescherming van een enorm cultureel kapitaal dat van ons allemaal is, is er de Erfgoedwet. Om die goed te laten werken, moeten gemeenten en provincies voldoende geld krijgen. De G40 hebben de noodklok geluid dat de komende jaren de tekorten zelfs zullen groeien, daardoor worden ook museale collecties in hun voortbestaan bedreigd. Maar de staat van de collecties vraagt ook nu al meer aandacht en zorg. Om de lacunes in beeld te brengen is nader onderzoek noodzakelijk, zoals Groen Links terecht stelt.

Investeren

Maar ook voor het waarderen van de inzet van vele vrijwilligers en een redelijke beloning voor werkenden in de sector, verduurzamen van depots en huisvesting, verlagen van de werkdruk onder collectiemedewerkers en conservatoren en onderzoekers - is hulp van overheden en juist die van de Rijksoverheid onmisbaar. Want nu musea ongeveer hetzelfde bedrag aan eigen inkomsten verwerven als aan subsidies ontvangen, is verdere groei van de eigen inkomsten vaak niet realistisch. Het gaat om investeringen van de overheid in de achterkant van het museumbedrijf die zich op langere termijn zullen uitbetalen aan de voorkant: meer en vaker bezoek door een gevarieerder publiek verspreid over het hele land.

Aansprekend verhaal

Om eigentijdse verhalen te vertellen moeten conservatoren zich verdiepen in de collectie en die interpreteren voor én met mensen die nu nog niet naar musea komen. Om een echt aansprekend verhaal te vertellen en bruiklenen of tentoonstellingen door het land te laten reizen, is soms restauratie van objecten noodzakelijk. Of helpt een garantstelling door de overheid voor topstukken die uit het buitenland worden gehaald voor interessantere tijdelijke tentoonstellingen, waarvoor het CDA pleit. En waar het schoolbezoek in het primair onderwijs achterblijft bij het voortgezet onderwijs helpt het als de minister van OCW deze middelen voor Museumeducatie oormerkt in de zogenaamde prestatiebox.

Alle inwoners van ons land

Alleen samen vertellen musea het hele verhaal, het steeds veranderende verhaal van onze samenleving. Met als doel om alle inwoners van ons land te verbinden met museale collecties: een mensenrecht in Nederland, vastgelegd in het recht op onbelemmerde culturele ontplooiing. 

 

Deel dit nieuws