Rapport Raad voor Cultuur: Over de grens. Op weg naar een gedeelde cultuur

Nieuws | 22 jun. 2022
© Beeld Raad voor Cultuur

De Raad voor cultuur schetst dat ‘het creatieve landschap dat ons allen voor ogen staat veilig, eerlijk, inspirerend en inclusief is’. Ook de Museumvereniging streeft naar een veilige werkcultuur, want iedereen heeft daar wat ons betreft recht op. Wij zien het vanuit onze kernwaarden als onze taak om daarover de dialoog aan te gaan met leden, overheid en elkaar. 

Het rapport ‘Over de grens. Op weg naar een gedeelde cultuur’ dat de Adviescommissie Grensoverschrijdend gedrag van de Raad van Cultuur op 21 juni uitbracht, doet verschillende aanbevelingen richting een veiliger werkklimaat in de culturele sector. 

We onderschrijven dat een verdere verankering van de drie codes voor de cultuursector – de Code Diversiteit & Inclusie, de Governance Code Cultuur en de Fair Practice Code –handvatten bieden voor een veilige en inclusieve sector. De in het rapport gemaakte opmerking dat ‘De Code Diversiteit & Inclusie geen lijstje is om aan te vinken, maar integraal moet worden nageleefd’ onderstrepen we als betrokken partij in de ontwikkeling van de code ten volste. Aangesloten bij Mores.online, willen wij tevens de urgentie benadrukken van het advies voor structurele financiële ondersteuning van dit meldpunt, als centraal meldpunt voor de gehele cultuur- en mediasector. 

Grensoverschrijdend gedrag is niet alleen seksuele intimidatie, maar betreft ook andere vormen van ongewenst gedrag, die de bedoeling en/of het effect hebben de waardigheid van een persoon te schenden en/of een vijandige werkomgeving te creëren. Hieronder vallen ook allerlei vormen van pestgedrag, intimidatie, racisme en discriminatie op grond van huidskleur, geloof, gender of andere persoonskenmerken. 

Samen met de ruim 450 musea die bij ons zijn aangesloten, willen we er alles aan doen om met urgentie, aandacht en oog voor werkenden in de sector een cultuuromslag teweeg te brengen waar voor grensoverschrijdend gedrag geen plaats meer is.  

Klik hier voor nieuwsbericht en het rapport gepubliceerd door de Raad van Cultuur. 

Deel dit nieuws