Raadsadvies over financiering schiet voor musea nog tekort

Nieuws | 06 mrt 2019

In het advies ‘Financiering van cultuur’ bepleit de Raad voor Cultuur aanvullende instrumenten om nieuwe financieringsbronnen aan te boren. Maar een gezonde financiële basis vraagt om extra investeringen van de overheid in musea én het stopzetten van tegenstrijdigheden in overheidsbeleid. Dat is de oproep van de Museumvereniging, die voortdurend inzet op het vergroten van het verdienvermogen van musea, onder andere met de Museumkaart. De brancheorganisatie kijkt reikhalzend uit naar het besteladvies van de Raad voor Cultuur dat in april verschijnt.

Noodzaak van structurele overheidsinvesteringen in musea in plaats van in publieksbereik

Een sterkere binding van álle inwoners van ons land met museale collecties, dat is waar 435 musea zich met hun brancheorganisatie sterk voor maken. Musea hebben in financieel lastige jaren begrip, veerkracht en daadkracht getoond. Dat heeft geleid tot meer museumbezoek en museuminkomsten. In 2017 waren de eigen inkomsten van musea voor het eerst hoger dan de ontvangen subsidies. Maar vooral kleine en middelgrote musea hebben het moeilijk; door een krappe financiële basis dreigen ze van binnenuit uitgehold te worden. Musea hebben behoefte aan structurele investeringen van de overheid in de museale ‘achterkant’. Zo kunnen musea zich blijven richten op het degelijk uitvoeren van hun museale kerntaak: het beheren, behouden en presenteren van ons gezamenlijke erfgoed voor nu en later. Dat verhoudt zich slecht tot de voorstellen van de Raad voor zover die uitgaan van het verder vergroten van het publieksbereik, zoals een blockbusterfonds.

Concept wetsvoorstel transparantie donaties staat op gespannen voet met Geefwet

Gulle gevers leveren een niet te onderschatten bijdrage aan de binding van alle inwoners van ons land met de collectie Nederland. Dankzij hun giften kunnen musea aankopen, onderzoek, restauraties en educatieve projecten realiseren. Nu de fiscale ondersteuning in de Geefwet wordt voortgezet, is inderdaad de tijd rijp om publiekelijk meer bekendheid te geven aan de vele mogelijkheden om aan cultuur te schenken. Helaas onderkent de Raad niet de verwachte, negatieve impact van het conceptwetsvoorstel waarin de overheid openbaarheid eist over donateurs van maatschappelijke instellingen, waaronder die van musea.

Terechte kritiek Raad op greep in weerstandsvermogen rijksmusea door minister

Om in de toekomst álle inwoners van ons land te kunnen blijven verrassen, inspireren en confronteren met de collectie Nederland, zijn investeringen in de museale bedrijfsvoering cruciaal. Musea bouwen uit eigen inkomsten reserves op die daarvoor als hefboom kunnen dienen. Maar de minister heeft in 2017 - op verzoek van de Tweede Kamer - een greep gedaan in de reserves van door het Rijk gesubsidieerde musea. Terecht heeft de Raad hier kritiek op want juist door een ondernemender houding zijn de eigen inkomsten maar ook de risico’s van musea aanzienlijk toegenomen. Een robuust weerstandsvermogen is voor musea een noodzaak, geen luxe.

Daarom vraagt de suggestie van de Raad voor fiscale instrumenten voor de uitbreiding van collecties waarbij onroerend goed als onderpand dient, dan ook om behoedzaamheid. Deze denkrichting vereist eerst een verkenning met de museumsector op grond van de evaluatie van de verzelfstandiging van het beheer van de rijksmusea in 2022.

Museumkaart heeft positief effect op inkomsten van álle deelnemende musea

Binding met museale collecties uit zich onder meer in de groei naar 1,4 miljoen Museumkaarthouders; de kaart is in 1981 gestart op initiatief van de musea. De Raad veronderstelt dat kleinere musea er minder van profiteren. Maar onderzoek van SEO Amsterdam Economics naar de financiële effecten van de Museumkaart toont aan dat voor kleinere musea het meerbezoek met de kaart substantieel is en dat die kaart bovendien bijdraagt aan meer entreegelden. Juist voor musea die met vrijwel alleen vrijwilligers over een bescheiden budget beschikken, is de meerwaarde van de Museumkaart groot.

De Museumvereniging is de brancheorganisatie van ruim 400 musea in Nederland. Samen werken zij aan het versterken van het publieke belang van musea. Door een blijvende binding van álle inwoners van ons land met museale collecties te stimuleren. Want in onze snel veranderende samenleving vertellen musea verhalen die we niet mogen vergeten. Met hun collecties verrassen en verrijken musea bezoekers, gemeenschappen en de maatschappij als geheel.

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen u graag verder.

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen u graag verder.

Deel dit nieuws