Musea voor morgen

Publicatie | 22 mrt. 2012

Advies commissie Asscher-Vonk

Welke mogelijkheden zijn er om de samenhang te verbeteren, de samenwerking tussen musea te intensiveren en het publieksbereik te verhogen?’ Dit heeft geresulteerd in het advies: Musea voor Morgen. 

Toekomst museumbestel

De Museumvereniging heeft in 2012 een commissie in het leven geroepen die zich onder leiding van voorzitter prof. mr. Irene Asscher-Vonk (emeritus-hoogleraar Radboud Universiteit) en vicevoorzitter Maarten Doorman (hoogleraar Universiteit van Amsterdam) gebogen heeft over de toekomst van het museumbestel. Het proces van de terugtredende overheid stelt musea namelijk voor de uitdaging hoe ze met minder middelen meer kunnen bereiken. De opdracht aan de commissie luidde ‘Onderzoek de kansen om vanuit de collectie het museumbestel in Nederland te versterken. Welke mogelijkheden zijn er om de samenhang te verbeteren, de samenwerking tussen musea te intensiveren en het publieksbereik te verhogen?’ Dit heeft geresulteerd in het advies: Musea voor Morgen. 

De leden van de commissie, allen directeur:
Sjarel Ex, Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam
Edwin van Huis, Naturalis Leiden
Kees van der Meiden, Twentse Welle Enschede
Wim Pijbes, Rijksmuseum Amsterdam
Axel Rüger, Van Gogh Museum Amsterdam
Marjan Scharloo, Teylers Museum Haarlem
Manfred Sellink, Brugse Musea en voormalig lid van enkele visitatiecommissies voor musea
Benno Tempel, Gemeentemuseum Den Haag
Claartje Bunnik (Bunnik Beleid & Advies), secretaris

Aanleiding 

De instelling van de commissie vond plaats in een periode van grote onzekerheid binnen de museumsector. De rijksoverheid had net omvangrijke bezuinigingen aangekondigd voor de rijksgesubsidieerde musea. Bij de door gemeenten en provincies gesubsidieerde musea was het beeld niet anders. Een reeks musea heeft door gebrek aan middelen de afgelopen tijd de deuren moeten sluiten. De toenmalige staatssecretaris van Cultuur Halbe Zijlstra kondigde een fundamentele bezinning af op de toekomst van het museumbestel en had daarover advies gevraagd aan de Raad voor Cultuur. De musea wilden tegen de achtergrond van dit alles een eigen koers bepalen en daarmee de regie over hun eigen toekomst houden. Op 30 september 2012 bracht de commissie Asscher-Vonk een advies uit onder de titel Musea voor Morgen.

De commissie heeft vooral willen kijken naar het wenselijke toekomstbeeld voor de musea en heeft onderzocht welke stappen musea zelf en gezamenlijk kunnen nemen om hun betekenis voor de maatschappij te vergroten en hun draagvlak en positie in de samenleving te versterken. De boodschap dat musea meer moeten samenwerken om de toekomst aan te kunnen, liep als een rode draad door het rapport.

Krachtig gezamenlijk geluid 

Met dit advies willen de Nederlandse musea een krachtig gezamenlijk geluid laten horen. Zij vertegenwoordigen een grote maatschappelijke waarde; die waarde is in het geding. Er is meer oog voor samenwerking en synergie nodig, in het belang van het publiek en de samenleving. Er is een debat gewenst over de toekomst van de musea met alle belanghebbenden: publiek, overheden, politiek, maatschappelijke instellingen, bedrijfsleven en de musea zelf. Dat moet gaan over de functie van het museum in de samenleving en in samenhang daarmee over de inrichting van het bestel. Het publiek staat daarbij centraal.

We helpen je graag verder

We helpen je graag verder

We helpen je graag verder

We helpen je graag verder

Deel deze publicatie