Musea in gesprek met de Raad voor Cultuur over het Sectoradvies Musea

Nieuws | 30 mei 2018

Op initiatief van de Raad voor Cultuur zijn de leden van de Museumvereniging met de Raad in gesprek gegaan over het in april gepresenteerde Sectoradvies Musea In wankel evenwicht. Voorafgaand aan de ledenvergadering van de vereniging spraken zij over de hoofdonderwerpen collecties, inclusiviteit en financiering; onderwerpen die in het advies een sterk accent hebben en ook bij de musea centrale onderwerpen zijn in beleidsvorming. De verkennende sessie levert bouwstenen voor nadere invulling van het advies vanuit de musea zelf.

De publicatie van het sectoradvies volgt op de in maart door de minister van OCW gepresenteerde visiebrief Cultuur in een open samenleving, waarin zij haar visie op cultuur voor de komende jaren uiteen heeft gezet.

Houd de collecties vitaal

De Raad benadrukt in haar advies het belang van de collecties; houd deze vitaal en verbeter de zorg ervoor. Letterlijk wordt gesteld dat “De musea die we hebben gesproken hun zorgen uiten over de aandacht die ze aan collectiebeheer kunnen besteden. Veel musea hebben (deels onder maatschappelijke druk) een duidelijke ambitie om meer bezoekers te trekken, waardoor taken op het gebied van beheer op de achtergrond raken. Om die reden zijn de bezuinigingen van de afgelopen jaren vooral bij de collectietaken terechtgekomen.” Ook de Museumvereniging signaleert de nadruk die komt te liggen op stijgende bezoekcijfers. Dit geeft brandstof aan de discussie over bezoekersaantallen als maatstaf van succes, of als indicatie van verdiencapaciteit. De maatschappelijke waarde van musea is nu eenmaal groter dan alleen hun vermogen om veel bezoekers te ontvangen.  

Vanuit de zaal noemde Marjan Ruiter, directeur Zeeuws Museum, dat de sector en de branchevereniging zelf de afgelopen jaren ook stappen hebben ondernomen ter ondersteuning van in het bijzonder de stad- en streekmusea die het zwaar hebben. Zo worden er dit jaar, net als vorig jaar, regiobijeenkomsten georganiseerd die zijn gericht op regionale samenwerking tussen musea waar het gaat om profilering, positionering en netwerken. Ook is er een handleiding Lobbyen bij de gemeente gepubliceerd, om in het bijzonder stad- en streekmusea een steun in de rug te geven om hun relaties met de gemeente te verstevigen.    

Meerstemmigheid en Code Culturele diversiteit

De Raad pleit voor een meerstemmige benadering van het collectie- en presentatiebeleid. Dit sluit aan bij het jaarplan van de Museumvereniging, waarin diversiteit centraal staat. Daarom is het ook het thema van het Museumcongres op 4 oktober aanstaande. Stijn Schoonderwoerd, directeur Nationaal Museum voor Wereldculturen, lichtte toe dat het vooral belangrijk is dat musea zich bezinnen op de Code Culturele Diversiteit. En overwegen welke stappen ze willen ondernemen op het gebied van Programma, Personeel, Partners en Publiek. Waarbij de uitkomst overigens ook mag zijn dat een museum over de jaren het accent verlegt tussen de vier P’s. Het gaat erom dat musea erover nadenken en hun beleid ten aanzien van meerstemmigheid kunnen onderbouwen. Uit verschillende reacties in de zaal bleek dat verschillende musea nog zoekende zijn naar de stappen die ze hierin kunnen maken.

Extra rijksbudget voor cultuur in de regio

De Raad adviseert om een regionale infrastructuur (RIS) in het leven te roepen. Jeroen Bartelse, directeur van de Raad voor Cultuur: “We hebben bezinning op het stelsel nodig. We willen in het systeem incentives (prikkels) inbouwen zodat regio’s ook hun bijdrage kunnen leveren. In de aanloop naar de nieuwe cultuurfinancieringsperiode willen we graag dat de regio’s de openingszet doen in het maken van de plannen.” Door deze zogenaamde regiovisies ook financieel te honoreren, kan het lokale museale ecosysteem een impuls krijgen. Hierbij stelt de Raad als voorwaarde dat gemeenten en provincies die inspanningen matchen.

De minister heeft in haar visiebrief aangekondigd dat zij met het oog op de volgende financieringsperiode vanaf 2021 over de regiovisies het gesprek aangaat met alle betrokkenen. Als Museumvereniging zijn we voorstander van extra rijksbudget voor activiteiten van musea in de regio. Zij zijn een belangrijke factor voor een b(l)oeiende leefomgeving, een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en geven een gezicht aan de identiteit van stad of dorp. Deze musea verdienen ruimhartige steun, zowel vanuit gemeenten en provincies, als (extra) budget vanuit het Rijk. (lees ook de opiniebijdrage Musea verdienen ruimhartige steun van gemeenten).   

Definitief advies Raad voor Cultuur

Voorjaar 2019 overhandigt de Raad voor Cultuur haar definitieve advies over de inrichting van het hele cultuurstelsel aan de minister, waaronder uiteraard ook de musea vallen. O.a. door het gesprek met de leden van de vereniging wordt de Raad voor Cultuur gevoed met signalen uit de museumsector in de aanloop naar de totstandkoming van dit advies.

We helpen u graag verder

We helpen u graag verder

Met ons in gesprek over dit onderwerp?

We helpen u graag verder

We helpen u graag verder

Met ons in gesprek over dit onderwerp?

Deel dit nieuws