Landelijke belangenbehartiging

Om de belangen van de museumsector zo goed mogelijk te behartigen, voert de Museumvereniging een actief public affairs-beleid. Zo leveren we input aan kamerleden en beleidsmedewerkers en gaan we met hen het gesprek aan. Hieronder vind je artikelen, die wij naar aanleiding van onze public affairs-agenda hebben gepubliceerd.

Kamerdebat cultuur en corona: herstelplan nog steeds hard nodig

Tijdens het laatste cultuurdebat voor het zomerreces bood minister Van Engelshoven een verrassende opening door aan te geven dat er nog extra middelen nodig zijn voor de cultuursector.

Moties bij debat over Fair Practice Code

10 maart 2020 was de plenaire Kamervergadering over de Fair Practice Code. In totaal werden er vijf moties ingediend, die in grote lijnen erop gericht zijn de positie van werkenden in de culturele en creatieve sector te verbeteren. Op 17 maart wordt er over deze moties gestemd.

© Pexels

Geen toezeggingen minister OCW voor eerlijke beloning in museumsector

De minister van OCW heeft (nog) geen toezeggingen gedaan over extra geld om een eerlijke beloning in de (museum)sector mogelijk te maken. Dat is de uitkomst van het algemeen overleg van 4 maart over de toepassing van de Fair Practice Code.

Minister OCW doet nog geen boter bij de vis voor een eerlijke beloning in museumsector

De Museumvereniging verzoekt de Tweede Kamer om in het debat 'Toepassing 'Fair practice Code' op 4 maart aanstaande de minister te bewegen tot een eenmalige tegemoetkoming in 2020 én een structurele reparatie vanaf 2021 voor de realisatie van een eerlijke beloning, die het kwalitatieve aanbod door de Nederlandse (rijks)musea in stand houdt.

© Pexels

Herhaalbezoekers uit de grensregio’s verleiden

Donderdag 23 januari vond het AO Toerisme plaats. Het CDA vroeg tijdens dit overleg aan de staatssecretaris om te onderzoeken hoe de Museumkaart als instrument kan dienen om herhaalbezoek door buitenlandse bezoekers aan Nederlandse musea te stimuleren en te spreiden.

© Clem Onojeghuo from Pexels

Ook de Tweede Kamer stelt het publieke belang voorop

Ook in 2020-2022 staat het publieke belang van musea voorop. Dit is de boodschap die wij bij de begrotingsbehandeling Cultuur onlangs hebben uitgedragen. Om een blijvende binding van álle inwoners van ons land met museale collecties te realiseren, is het noodzakelijk dat politici zich hard maken voor musea.

Tweede Kamer toont hart voor mensen en musea

Politici spraken zich tijdens de OCW-begroting onderdeel Cultuur, van links tot rechts en van oppositie tot coalitie, uit over de waarde en de prijs van cultuur. Om alle inwoners van ons land te verbinden met museale collecties is het noodzakelijk dat de overheid investeert in musea

Beleidsbrief filantropie

Vrijdag 18 oktober heeft minister voor Rechtsbescherming Dekker een beleidsbrief over filantropie gepubliceerd met daarin relevant nieuws voor de museumsector.

Betere bescherming van en investeringen in de Collectie Nederland

De Collectie Nederland is dynamisch, breder dan alleen schilderijen en is nooit ‘af’. De bescherming van cultureel erfgoed in particulier bezit moet beslist beter, aldus het rapport van de commissie Pechtold.

Kamer versterkt fundament rijksmusea

De Tweede Kamer heeft gestemd over de uitgangspunten voor het cultuurbeleid voor 2020 en 2021-2024. De Museumvereniging is verheugd dat de Kamer zich achter de versteviging van het fundament van de rijksmusea schaart. Helaas is de urgentie voor een eerlijke beloning niet opgepakt.

Musea van en voor iedereen

Extra investeringen voor een sterkere binding van álle inwoners van ons land met museale collecties, dat is de rode draad in de uitgangspuntenbrief van minister Van Engelshoven. In deze brief zet zij haar cultuurbeleid uiteen voor het jaar 2020 en de periode 2021-2024. 

Raadsadvies over financiering schiet voor musea nog tekort

De Raad voor Cultuur bepleit aanvullende instrumenten om nieuwe financieringsbronnen aan te boren. Maar een gezonde financiële basis vraagt om extra investeringen van de overheid in musea én het stopzetten van tegenstrijdigheden in overheidsbeleid. 

Gulle gevers én musea zijn niet gebaat bij openbaarmaking persoonsgegevens; Museumvereniging maakt bezwaar tegen inbreuk op privacy

Musea op de kaart bij begrotingsbehandeling

2018 – Met aandacht voor vrijwilligers, bruikleenverkeer, de Geefwet en de herinrichting van het cultuurstelsel toonden cultuurwoordvoerders van zowel coalitie- als oppositiepartijen zich wederom betrokken bij de musea.

Kamerleden tonen zich betrokken bij musea tijdens cultuurdebat Tweede Kamer

2018 – In de Tweede Kamer vond op 30 mei jl. het Algemeen Overleg Cultuur plaats tussen de woordvoerders cultuur en minister van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). De algemene tendens tijdens het debat was positief.

Kamerdebat – VAO Cultuur

2018 – Vandaag vond een Kamerdebat – VAO Cultuur plaats, een vervolg op het cultuurdebat van 30 mei jl. Tijdens de vergadering zijn meer dan 20 moties ingediend.

Musea in gesprek met de Raad voor Cultuur over het Sectoradvies Musea

2018 – Op initiatief van de Raad voor Cultuur zijn de leden van de Museumvereniging met de Raad in gesprek gegaan over het in april gepresenteerde Sectoradvies Musea 'In wankel evenwicht'. 

Cultuur in een open samenleving

2018 – Op 12 maart 2018 presenteerde Minister Van Engelshoven haar visie op cultuur voor de komende vier jaar. 

Begrotingsbehandeling 13 november 2017

2017 – Op 13 november 2017 vond in de Tweede Kamer het begrotingsoverleg OCW plaats voor het onderdeel cultuur, met de nieuwe minister van OCW, Ingrid van Engelshoven. Op 21 november werd gestemd over de ingediende moties.

Prinsjesdag 2017

2017 – Op Prinsjesdag wordt de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gepresenteerd.

© Wikimedia Commons

Tweede Kamerverkiezingen 2017

2017 – In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 heeft de Museumvereniging vier standpunten aangedragen.