Kamerleden tonen zich betrokken bij musea tijdens Cultuurdebat Tweede Kamer

Nieuws | 01 jun 2018

In de Tweede Kamer vond op 30 mei jl. het Algemeen Overleg Cultuur plaats tussen de woordvoerders cultuur en minister van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).
De algemene tendens tijdens het debat was positief.

De voorgenomen investeringen van de minister kunnen rekenen op tevreden reacties uit de zaal. Op vragen over de beleidsplannen voor de komende vier jaar geeft van Engelshoven aan dat zij vanaf 2020 de cultuur in de regio wil stimuleren door samen op te trekken met provincies en gemeenten. Om dit voor elkaar te krijgen, moeten er regioprofielen worden opgesteld door deze overheden. Tijdens het debat is er zorg of gemeenten en culturele instellingen wel voldoende tijd krijgen om regio’s te vormen en profielen op te stellen. 

Inzet Museumvereniging
In de aanloop naar het Algemeen Overleg (AO) Cultuur heeft de Museumvereniging gesprekken gevoerd met de woordvoerders Antoinette Laan (VVD), Vera Bergkamp (D66), Lenny Geluk (CDA) en Corinne Ellemeet (GL). Veel van de besproken onderwerpen, zoals cultuureducatie, collectiebeheer, collectiemobiliteit en de regio horen we terug in het debat. Zo is Lenny Geluk (CDA) erg te spreken over haar ervaringen tijdens de museale stage in het Zeeuws Museum. Op deze dag liep ze onder andere mee met de ‘Onvergetelijk Tour’, een rondleiding speciaal voor ouderen met geheugenproblemen en hun mantelzorgers. Een prachtig voorbeeld van een cross-over van cultuur en zorg voor ouderen.

Daarna worden er vragen gesteld over cultuuronderwijs, de positie van collectiemedewerkers en de toegankelijkheid van musea voor ouderen en mindervaliden. Andere, voor musea relevante onderwerpen die aan bod komen, zijn de culturele arbeidsmarkt en de evaluatie van de Geefwet. Er komt een vervolgdebat, een Verslag van een Algemeen Overleg (VAO), waarin ook moties kunnen worden ingediend. 

Cultuuronderwijs
Als het gaat om cultuureducatie wordt er door meerdere Kamerleden museumbezoek door scholen genoemd. In de plannen van minister van Engelshoven wordt het geld voor dit bezoek toegevoegd aan de prestatiebox. Dit is een extra bedrag dat scholen ontvangen per leerling. Schoolbesturen kunnen dit geld naar eigen inzicht gebruiken voor taal, rekenen, techniek, tot cultuureducatie of professionalisering van leerkrachten. 

Groen Links vraagt de minister of dit de juiste keuze is en stelt voor om een centraal financieringsloket in te stellen, zoals dat ook in Amsterdam het geval is. Ook wil de partij net als de VVD weten wat Van Engelshoven gaat doen om museumbezoek in het voortgezet onderwijs te stimuleren. De woordvoerders van VVD en SGP vallen het daarnaast op dat er een apart bedrag is gereserveerd voor het Rijksmuseum. In het verlengde daarvan vragen zij de minister of er ook budget is voor scholenbezoek in regionale musea – en vanuit welke overheid dat gefinancierd wordt. Tot slot vraagt het CDA de minister naar het effect van de extra middelen op het museumbezoek door scholen. De PvdD stelt ook vragen over cultuuronderwijs, maar deze hebben vooral betrekking op het muziekonderwijs. 

Minister van Engelshoven verwacht weinig calamiteiten. Zo wil zij aansluiten bij de bestaande bekostigingssystematiek om bureaucratie en regeldruk te voorkomen. Daarbij wordt ruim 80% van de cultuurmiddelen die via de prestatiebox worden aangeboden besteed aan waar het voor bestemd is. Controle wordt uitgevoerd door monitoring, naleving van het bestuursakkoord PO en inspectie op de bestede middelen. Bovendien verwacht ze het scholenbezoek terug te zien in de bezoekaantallen van musea. 

Collectiebeheer en mobiliteit
Kamerlid Vera Bergkamp (D66) wijst erop dat de bezuinigingen hebben geleid tot krapte bij culturele instellingen, in verschillende functies variërend van de geluidsman tot de conservator. Als collectiemobiliteit de behoefte is vanuit het kabinet, hoe gaat dit dan aangemoedigd worden, in het bijzonder bij de kleine musea? Uitlenen is namelijk een kostbare aangelegenheid. De minister zal hierop ingaan, in haar reactie op het sectoradvies musea van de Raad van Cultuur. Groen Links memoreert het Deltaplan Cultuur in de jaren ’90 en vraagt naar de stand van de collecties. Van Engelshoven regeert dat zij verder op dit onderwerp ingaat in de ‘Erfgoed Telt’ brief die de Kamer binnenkort van haar ontvangt. 

Regioprofielen
Alle Kamerleden stellen vragen over de regioprofielen. De meeste vragen gaan over het proces: is de minister wel realistisch over het tijdspad en hoe worden culturele instellingen, provincies, gemeenten op de hoogte gebracht van de procedure? Ook over het maximaal aantal van 16 samenwerkingsverbanden worden kritische vragen gesteld, onder meer door CU en SP. Laatstgenoemde stelt voor om aan te sluiten bij de bestaande infrastructuur om onnodige bureaucratie te voorkomen. PvdA vraagt zich ten slotte af voor welk probleem de regioprofielen een oplossing bieden. Minister van Engelshoven reageert dat zij op 14 juni een overleg heeft met VNG en IPO, waar dit onderwerp op de agenda staat. Daarna krijgen belanghebbenden zes maanden de tijd om tot een regioprofiel te komen. De minister zet in op een overzichtelijk aantal regio’s met samenhang. Of dat er 16 zijn staat niet vast. In de beoordeling wordt gekeken of de visie van de bestuurlijke regio’s wordt gedragen door de cultuursector. "Mooier is nog als de cultuursector zelf het initiatief neemt", aldus minister van Engelshoven.

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen u graag verder.

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen u graag verder.

Deel dit nieuws