Kamer versterkt fundament rijksmusea, maar pakt handschoen voor kleinere kwetsbare musea nog niet op

Nieuws | 05 jul 2019

Als sluitstuk van een marathon aan debatten vlak voor het zomerreces, heeft de Tweede Kamer op 4 juli gestemd over de uitgangspunten voor het cultuurbeleid voor 2020 en 2021-2024. De Museumvereniging is verheugd dat de Kamer zich achter de versteviging van het fundament van de rijksmusea schaart. Daartoe nam minister Van Engelshoven de overheveling van het publieksbudget naar de Erfgoedwet op in haar beleid. Helaas is de urgentie voor een eerlijke beloning die voor de rijksmusea vereist is – € 2,5 miljoen extra middelen – niet door Kamerleden opgepakt. Ook ontbreken noodzakelijke middelen voor kleinere en kwetsbare musea, waar de Museumvereniging in het voorafgaande rondetafelgesprek voor gepleit heeft. Een gemiste kans, want alleen samen vertellen musea het hele verhaal.

Het onderwerp eerlijke beloning van kunstenaars, ZZP’ers en medewerkers in de cultuursector, gebundeld in de Fair Practice Code, leefde breed in de aanloop naar het Kamerdebat. Een motie die de minister oproept om onderzoek te doen naar de daadwerkelijke implementatiekosten van de Fair Practice Code (FPC) in de cultuursector is aangenomen. Deze werd ingediend door de Kamerleden Asscher (PvdA), Ellemeet (GL) en Belhaj (D66). Hiermee wordt een onnodige pas op de plaats gemaakt. Uit onderzoek van Kunsten ’92 en de Museumvereniging blijkt namelijk al dat voor de museumsector als geheel, dus ook voor provinciale en gemeentelijke musea, de meerkosten geschat zijn op 10 miljoen euro. Met indexatie voor 2017-2021 komt daar nog 39,5 miljoen euro bij voor de musea.

Noodzakelijke extra middelen voor kleinere en kwetsbare musea ontbreken nog

In het rondetafelgesprek ter voorbereiding op het Kamerdebat pleitte Mirjam Moll, waarnemend directeur van de Museumvereniging, voor een extra investering voor kleinere kwetsbare musea. Ook de Raad voor Cultuur erkent deze noodzaak en riep in het besteladvies de minister op om 2 miljoen euro beschikbaar te stellen. In haar uitgangspuntenbrief gaf de minister aan dat zij de huidige 1 miljoen euro die nu bij het Mondriaan Fonds belegd is voor kleinere kwetsbare musea en die dit jaar afloopt, continueert in de periode 2021-2024. Hoewel het kamerlid Belhaj (D66) aandacht vroeg voor de kleinere en kwetsbare musea tijdens het debat, werd er geen motie ingediend om hiervoor extra middelen te realiseren.

Visitatie vormgeven

VVD-Kamerlid Thierry Aartsen stelde tijdens het Algemeen Overleg op 27 juni jl. vragen over het behoud van innovatie bij rijksmusea wanneer publiekssubsidies worden overgeheveld naar de Erfgoedwet. Minister van Engelshoven gaf aan dat zij de rijksmusea vraagt om visitatie vorm te geven en de Raad voor Cultuur om te adviseren over het kader van de visitatie. Dit sluit aan op de behoefte van de rijksmusea zelf.

Verantwoordelijkheid voor alle overheden 

Tot slot heeft de Museumvereniging aandacht gevraagd voor de verantwoordelijkheden van de verschillende overheden voor de collectie Nederland. Het is positief dat de minister extra middelen heeft vrijgemaakt waardoor gemeentelijke en provinciale musea jaarlijks per provincie € 0,25 miljoen voor één museum ontvangen voor publiekstaken. Nu musea die gefinancierd worden door andere overheden, ook bij het rijk in aanmerking komen voor subsidie, zouden ook de rijksmusea moeten kunnen rekenen op steun van hun gemeente en provincie. Want alle drie de overheden hebben samen met de musea een verantwoordelijkheid voor de collectie Nederland, die álle inwoners van ons land verbindt, verrast en verrijkt!

Meer informatie over dit onderwerp?

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen u graag verder.

Meer informatie over dit onderwerp?

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen u graag verder.

Deel dit nieuws