Kabinet maakt bekend dat het derde steunpakket wordt uitgebreid

Nieuws | 27 okt. 2020

Zojuist heeft het kabinet bekend gemaakt dat het derde steunpakket wordt uitgebreid met extra hulp voor onder meer cultuur. We zijn het kabinet zeer erkentelijk voor de extra noodsteun, zowel generiek als sectorspecifiek. Het kabinet trekt nu circa 1,5 miljard euro voor de culturele en creatieve sector uit. Daarvan is bovendien meer dan de helft sectorspecifieke steun van de minister van OCW voor de sector in den brede: voor makers en organisaties – gesubsidieerd en ongesubsidieerd.

Uitbreidingen die vandaag zijn aangekondigd betreffen: de TVL die tijdelijk wordt verruimd voor meer sectoren. Musea kwamen daarvoor al in aanmerking, maar bepaalde toeleveranciers van musea bijvoorbeeld nog niet. Het kabinet geeft, bovenop de TVL een eenmalige bijdrage om de kosten voor verplichte sluiting van de horeca te compenseren, dus ook voor aan musea gelieerde horecavoorzieningen. Verder komt er een eenmalige extra vergoeding voor zo’n 800 evenementenondernemers (totaal 11 miljoen euro), 40 miljoen voor vrije theaterproducenten. Ook voor gemeenten is zo nodig extra compensatie beschikbaar, die deels samenhangt met de culturele infrastructuur. 

Steun voor alle musea

Voor de museumsector neemt de minister haar stelselverantwoordelijkheid. Voor álle musea, ongeacht grootte, type collectie, wijze van financiering of vestigingsplaats zijn er inmiddels steunmaatregelen of zijn die in de maak en is het wachten op instemming van de Tweede Kamer bij de begrotingsbehandeling op 23 november aanstaande. Er zijn middelen voor de rijksmusea onder de Erfgoedwet en andere door de rijksoverheid gesubsidieerde musea en ook voor musea met een regionale functie die zijn opgenomen in de basisinfrastructuur. Voor private musea zijn er extra middelen gekomen (20 miljoen euro) en verder bieden leningen van het Nationaal Restauratiefonds en Cultuur+Ondernemen mogelijkheden om het werkkapitaal te vergroten. Tot slot komt via gemeenten en provincies ten minste 278 miljoen euro ten goede aan culturele instellingen in de lokale infrastructuur, waaronder dus de gemeentelijk gefinancierde musea, bijvoorbeeld voor het kwijtschelden van huur. Het Mondriaan Fonds stelt via verschillende compensatieregelingen corona noodsteun ter beschikking aan musea en beeldend kunstenaars. Het heeft ook een ruime insteek gekozen voor het fijnmazige museumbestel, onder meer door een extra regeling in het leven te roepen voor musea met 7.500 bezoeken of meer. Met het Kickstart Cultuurfonds, ontstaan vanuit een samenwerking tussen particuliere fondsen en mede mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW, is in drie tranches extra geld voor musea beschikbaar gekomen. Provincies en gemeenten ontwikkelen waar mogelijk ook eigen steunregelingen om musea te helpen in deze coronacrisis. En tot slot draagt het publiek een steentje, bijvoorbeeld met rechtstreekse donaties aan musea of door de extra looptijd van de Museumkaart te doneren.  

Niet alle musea zullen zo de coronacrisis kunnen doorstaan

We concluderen dat de financiële en maatschappelijke steun voor musea groot is, en het kabinet benadrukt met deze verruiming van de noodsteun het belang van cultuur voor de samenleving. Maar ook hiermee zal de nood ​helaas niet geledigd zijn; niet alle musea zullen zo de coronacrisis kunnen doorstaan. Die onzekerheid komt bovenop die over een verdere lockdown. Vooralsnog mogen musea open blijven voor publiek. Want juist nu, in deze barre en bizarre tijd, bieden musea veilige plekken voor troost en inspiratie. 

Meer informatie

Deel dit nieuws