Cultuureducatie

Primair onderwijs

Leerkrachten in het primair onderwijs zijn verplicht les te geven in kunst en cultuur, aangezien cultuureducatie verankerd is in de kerndoelen (nrs. 54, 55, 56) van het basisonderwijs. Veel docenten hebben weinig tot geen specifieke vakkennis op dit gebied, wat ten koste kan gaan van de kwaliteit van de lessen kunstzinnige oriëntatie.

Interne Cultuur Coördinator
Op de meeste basisscholen is een Interne Cultuurcoördinator (ICC’er) aanwezig. De ICC’er formuleert het cultuurbeleid en is verantwoordelijk voor het organiseren van culturele activiteiten. Nu wordt deze rol vaak nog als extra taak door een (vak)leerkracht of directeur uitgevoerd. De Museumvereniging wil de positie van Interne Cultuur Coördinator versterken door:

  • Meer tijd en middelen vrijmaken voor verdere professionalisering van de cultuurcoördinator;
  • De lerarenbeurs inzetbaar maken voor het volgen van een masteropleiding Cultuureducatie;
  • Schoolbesturen aanmoedigen om de functie van ICC’er hoger te belonen door de functiemix anders toe te passen.

De Museumvereniging beveelt aan om de kennisbasis cultuureducatie als verplicht onderdeel op te nemen in de Pabo-opleiding. Regelmatig een museum bezoeken, kan leerkrachten inspireren en bovenal vertrouwder maken met kunst en cultuur. Musea moeten hoe dan ook een vaste plek krijgen in de klas. Leerlingen kunnen op museumbezoek gaan, maar musea kunnen ook hun collectie op scholen laten zien.

Meer informatie over kinderen & museumbezoek:
- Museumeducatie Prijs 
- In musea komt onderwijs tot leven / Taskforce Educatie 
Kinderen en Museumbezoek 

We helpen u graag verder

We helpen u graag verder

Met ons in gesprek over dit onderwerp?

We helpen u graag verder

We helpen u graag verder

Met ons in gesprek over dit onderwerp?