Cultuur in een open samenleving

Op 12 maart 2018 presenteerde Minister Van Engelshoven haar visie op cultuur voor de komende vier jaar. De onderstaande, voor musea relevante thema’s, springen eruit.

Aankoopbudget & Geefwet

Het kabinet verhoogt het budget van het Nationaal Museaal Aankoopfonds met 50 miljoen euro tussen 2018 en 2020. De Museumvereniging is blij met dit gebaar dat aankopen van nationale betekenis ook voor de toekomst mogelijk maakt. De noodzaak van extra budget voor aankopen heeft de vereniging sinds de aanloop naar de verkiezingen in 2016 onder de aandacht gebracht bij de verschillende politieke partijen in Den Haag. De minister herhaalt dat de Geefwet blijft, zoals ook al aangekondigd in het regeerakkoord. Dit was een van de speerpunten in de lobby van de Museumvereniging afgelopen jaren.

Scholieren naar musea & cultuureducatie

De minister stelt 16,8 miljoen euro aan extra middelen beschikbaar voor scholen in het primair onderwijs om musea en historische plaatsen te bezoeken, via de prestatiebox. Scholen kunnen zelf de keuze maken waar naartoe. Het kabinet verwacht dat veel scholen kiezen voor het Rijksmuseum Amsterdam en stelt daarom extra middelen aan het museum beschikbaar om meer scholieren uit het basisonderwijs te ontvangen. Het kabinet vindt dat cultuur thuishoort in het curriculum van het PO en VO. In de komende periode ontwikkelen negen teams van leraren en schoolleiders een vernieuwd curriculum. Eén van deze teams doet dit voor kunst en cultuur. De bouwstenen worden in 2019 gepresenteerd. Voor cultuureducatie door EYE Filminstituut wordt een jaarlijks bedrag van 6 ton ter beschikking gesteld voor de komende vier jaar. Als Museumvereniging steunen we beleid waarbij musea een vaste plek krijgen in de klas.

Niet-cultuurbezoeker & toegankelijkheid

Het kabinet steunt de wens van de Tweede Kamer om meer inzicht te krijgen in de niet-cultuurbezoeker en laat onderzoek verrichten. Er is ook aandacht voor toegankelijkheid van cultuur voor mensen met een fysieke beperking. De minister gaat kijken welke acties ze al op korte termijn in gang kan zetten.

Regionale profielen

Gemeenten en provincies worden opgeroepen om in samenwerking met het culturele veld stedelijke en regionale profielen op te stellen, conform het stelseladvies van de Raad voor Cultuur. Het Rijk participeert vanaf 2019 in proeftuinen die voortkomen uit de profielen; deze vormen een experiment in aanloop naar de subsidieperiode 2021-2024. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het Rijk in de nieuwe subsidieperiode maximaal 16 samenwerkingsverbanden aangaat met andere overheden. De komende tijd gaat de minister in gesprek met steden en provincies om te kijken hoe ze de proeftuinen kunnen inrichten.

Digitalisering

De minister investeert de komende jaren 12,4 miljoen euro in de digitale toegankelijkheid van erfgoed, archieven en collecties. Daarnaast ontvangt Het Nieuwe Instituut 5,5 miljoen euro in 2018 en hetzelfde bedrag in 2019.

Arbeidsmarktagenda

Het kabinet ondersteunt in 2018 de verdere uitwerking van de arbeidsmarktagenda; daarbij ziet het kabinet voor zichzelf een rol op het terrein van scholing en de verdere ontwikkeling van honoreringsrichtlijnen. Daarnaast vindt de minister het belangrijk dat de sector zelf initiatief blijft tonen. Voor de nieuwe subsidieperiode vanaf 2021 voorziet de minister dat onder meer het naleven van de Fair Practice Code en de honoreringsrichtlijnen een regulier onderdeel worden van de voorwaarden van het subsidiebeleid. De Museumvereniging faciliteert de oproep van BKNL en het Mondriaanfonds om een vragenlijst over de honoreringsrichtlijn in te vullen, zodat verbeteringen kunnen worden doorgevoerd.

Stelseldiscussie

De minister geeft duidelijk aan dat er geen nieuwe musea in de basisinfrastructuur (BIS) komen. Ook geeft de minister aan dat ze het idee voor een zesjaarlijkse subsidieperiode in plaats van een vierjaarlijkse niet steunt. Dit stond in een verkenning van de Raad voor Cultuur over stedelijke regio’s eind vorig jaar. Een interne werkgroep vanuit de Museumvereniging, onder leiding van directeur Stijn Schoonderwoerd (NMWC), heeft een rapport geschreven ter advisering van het bestuur van de vereniging. Op basis daarvan zal het bestuur de zienswijze van musea onder de aandacht brengen in het gesprek over het cultuurstelsel. Het aankomende bestuurlijk overleg met Minister van Engelshoven is daar één van de gelegenheden voor.

Terugkoppeling uit Periodiek Overleg met OCW en Museumvereniging

Woensdag 7 maart vond het periodieke overleg met het ministerie van OCW plaats. Er is een uitnodiging vanuit de Museumvereniging gestuurd voor een bestuurlijk overleg met minister Van Engelshoven. Daarin stonden de volgende onderwerpen op de agenda: publieksbereik, de onderzoeksfunctie van musea, digitalisering, museumeducatie, indemniteit, het bekostigingsmodel voor de Rijkmusea, het rijkshuisvestingsstelsel en de herinrichting van het cultuurstelsel.

Ook buiten het ministerie van OCW wordt er door het kabinet budget ter beschikking gesteld voor regionale opgaven. Van het startbudget van 950 miljoen euro is inmiddels de helft vergeven voor een zestal prioriteiten. Dit betreft: nucleaire problematiek, ESTEC, Zeeland, Eindhoven, Rotterdam Zuid en de BES-eilanden. Het resterende budget wordt ingezet voor het afsluiten van andere regionale deals. Het beschikbare budget zal de komende jaren tranchegewijs beschikbaar worden gesteld. De komende tijd wordt een verder inhoudelijk afwegingskader voor een selectie van regionale deals ontwikkeld. Als Museumvereniging hebben we aan OCW gevraagd om aangehaakt te blijven om te waarborgen dat cultuur ook onderdeel uitmaakt van het afwegingskader. De opdracht voor culturele instellingen en musea is om te kijken of in de eigen regio initiatieven ondernomen worden die in aanmerkingen zouden kunnen komen voor deze regiobudgetten.

Meer informatie over dit onderwerp?

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen je graag verder.

Meer informatie over dit onderwerp?

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen je graag verder.