Blog Stef Oosterloo, directeur a.i.

Blog | 06 mrt 2018

Directeur a.i. Stef Oosterloo blogt over februari 2018

Iedere maand blogt een medewerker van de Museumvereniging over zijn of haar werkzaamheden in die maand. Want wat doet een Public Affairs-medewerker bij de Museumvereniging eigenlijk? En de programmamaker? En wat voert de directeur uit? Je ontdekt het iedere maand in een nieuw blog!

Voor de maand februari bijt directeur a.i. Stef Oosterloo het spits af.

Een tijdelijke terugkeer naar het cultureel erfgoed

Sinds november 2017 val ik gedurende drie dagen per week in voor de directeur van de Museumvereniging, Siebe Weide. Siebe moest er eind oktober een half jaar tussenuit voor een medische behandeling. Wij spreken elkaar wekelijks, en de verwachting is dat hij in mei van dit jaar terugkeert aan het front. De gemeente Rotterdam, mijn werkgever, heeft zich hierin ruimhartig getoond, en met enig kunst- en vliegwerk houd ik ook daar in de resterende twee dagen mijn belangrijkste dossiers op koers.  

Voor mij is deze tijdelijke terugkeer naar het cultureel erfgoed interessant, en ook wel grappig: ik kom ontzettend veel bekenden tegen uit mijn tijd bij de Erfgoedinspectie. 

Natuurlijk houden Mirjam Moll en de medewerkers de zaak opgewekt draaiende, ik zit er meer bij voor de zekerheid. Beetje in de beeldspraak van de Winterspelen: de bobslee gaat stabieler door de bocht met wat extra kilo’s aan boord. 

(tekst gaat door onder de afbeelding)


Stef Oosterloo

De aankomende gemeenteraadsverkiezingen

Mijn relaas van de afgelopen maand begint op vrijdag 2 februari: de conferentie van Kunsten’92 in De Harmonie te Leeuwarden. Thema was de lokale politiek, in het bijzonder de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Insteek van de Museumvereniging is het belang van cultuur bij de nieuwe collegeonderhandelingen. Ongeveer tweederde van de totale binnenlandse uitgaven voor cultuur komt op het conto van (m.n.) gemeenten. Met alleen de extra middelen van het nieuwe kabinet redden we het niet: ook de gemeentelijke cultuursubsidies zijn immers in de aanloop naar het Cultuurplan 2017-2020 met vergelijkbare percentages gekort. Onze boodschap aan minister Van Engelshoven is om hier in de gesprekken met nieuwe lokale bestuurders op te wijzen, om te beginnen in haar visiebrief die eind maart zal verschijnen. Tot nu toe zijn de signalen hoopgevend. 

Samenwerking in de museumsector

5 februari spraken collega Bente Bergmans en ik met Patrick van Mil, directeur van Stedelijk Museum Alkmaar en trekker van het onderzoek naar samenwerking in de museumsector. Patrick ken ik nog uit zijn tijd bij Berenschot. Hij is de perfecte combinatie van inhoud, ervaring en onderzoek, en ook nog eens een buitengewoon aimabel mens. Geen straf dus om met hem te werken. We waren het erover eens dat er alle aanleiding is om ons te blijven oriënteren op samenwerkingskwesties, al is het maar omdat het zo’n beetje de eerste vraag is die iedere nieuwe (lokale) cultuurbestuurder zichzelf stelt (“kunnen die instellingen niet veel meer samendoen?”). Natuurlijk schakelen we daar ook over met het Mondriaan Fonds, dat veel projecten ondersteunt. 

Uitnodiging naar de minister

De bestuursvergadering van de MV van 8 februari bood veel stof tot discussie, met een visiebrief van het kabinet en een sectoradvies van de Raad van Cultuur in het vooruitzicht. Onze voornaamste zorg is dat de contouren van een nieuw beleid vooral relevant lijken voor de podiumkunsten, en niets oplossen voor onze musea. We hebben de minister uitgenodigd voor een bestuurlijk overleg, om over deze en andere zaken van gedachten te wisselen. Haar plannen rondom stedelijke knooppunten, de regio, culturele diversiteit, collectiemobiliteit, en bezoek van kinderen aan musea – vastgelegd in het regeerakkoord – zullen daarin in ieder geval op de agenda staan. 

Inclusiviteit

Binnen de Federatie Cultuur (de overkoepelende branchevereniging voor de cultuursector) is de Museumvereniging penvoerder voor het thema inclusiviteit. De FC en de Federatie Dutch Creative Industries FDCI hebben gezamenlijk subsidie ontvangen van OCW, de rijkscultuurfondsen en het VSB-fonds voor een vierjarig  Actieprogramma Cultuur en Creatief Inclusief ACCI. De wervingscampagne voor de projectleider leverde een mooie lijst met kandidaten op. Het is voor mij en Iris Daalder, voorzitter van de stuurgroep, makkelijk samenwerken met Melek Usta van Colourful People, het bureau verantwoordelijk voor de werving. Vandaag, 9 februari, hadden we gesprekken met een aantal zeer goede kandidaten. Proces gaat van leien dakje, keuze wordt niet gemakkelijk. 

Gesprek met de cultureel ambassadeur van BZ

Maandag 12 februari brengen Lodewijk Kuiper en ik een bezoek aan Arjen Uijterlinde, de nieuwe cultureel ambassadeur van Buitenlandse Zaken. Wij kennen elkaar nog van de directie Algemeen Cultuurbeleid van OCW. Na een aantal buitenlandse posten dus nu weer terug in Nederland. Aanleiding voor het gesprek was de stand van zaken te vernemen van de garantieregeling voor inbeslagname bij internationaal bruikleenverkeer. We spraken af dat Arjen daar een stuk over schrijft voor Museana en Museumcontact. 

Mondriaan Fonds

13 februari hadden Mirjam Moll en ik ons periodiek overleg met Birgit Donker van het Mondriaan Fonds. Gesproken over de samenwerkingsregeling, de afstotingsregeling en het opdrachtenbeleid in relatie tot de arbeidsmarktagenda van de cultuursector. 

Commissie Verwervingen

Met OCW en het NIOD hebben wij gesprekken over de overdracht van het archief van de commissie Verwervingen van Rudi Ekkart en Pauline Kruseman. Op 14 februari spraken wij elkaar over de voortgang daarvan. Het ziet er naar uit dat een langere overdrachtstermijn nodig zal zijn om de vertrouwelijkheidsaspecten van de dossiers goed te regelen. Rudi blijft gelukkig beschikbaar gedurende dat proces. 

Een AVG-bestendige inrichting

Zoals bekend treedt in mei de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking, de Europese opvolger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 19 februari bespraken we met de Financiële Commissie van ons bestuur de werkzaamheden die moeten leiden tot een AVG-bestendige inrichting van m.n. de Stichting Museumkaart. Het meeste werk gaat zitten in de toegankelijke beschrijving van procedures, waar we gespecialiseerde menskracht voor inhuren.  

Het Goed Geld Gala

Het Goed Geld Gala van de BankGiroLoterij op 20 februari ging aan mijn neus voorbij, ik had sollicitatiegesprekken te voeren. Mirjam Moll, Carla Keijzer en Lodewijk Kuiper hebben de Museumkaart vertegenwoordigd en de cheque van 1 miljoen euro voor de Museumweek met gepaste trots in ontvangst genomen. 

Mirjam Moll, Lodewijk Kuiper en Carla Keijzer nemen de cheque in ontvangst

Bruikleenverkeer

In december nam Margriet de Jong afscheid van de vereniging, om daarna vrolijk terug te keren als vrijwilliger. Er was nog een rapport over bruikleenverkeer te voltooien, en daar spraken wij over op 21 februari. Hoewel het bruikleenverkeer in algemene zin stijgt, zijn de verzekeringspremies een toenemend probleem. Nieuwe afspraken daarover (beperkt verzekeren bv), betere informatievoorziening naar de leden en m.n. gemeentelijke overheden kunnen daar iets aan doen. 

Federatie Cultuur

Samen met de Vereniging voor Schouwburg- en Concertzaaldirecties, Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten, Vereniging voor Openbare Bibliotheken, Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals, Nederlandse Galerie-Associatie en Koepel Opera zitten wij in de eerder genoemde Federatie Cultuur. Het voorzitterschap rouleert per half jaar, dus vandaag (22 februari, ten huize van de VOB in Utrecht) had Maria Boon van de NGA de hamer. Naast ledenvoordeel zijn de twee belangrijkste inhoudelijke onderwerpen waarin we gezamenlijk optrekken de Arbeidsmarktagenda voor de Culturele- en Creatieve Sector en het Actieprogramma Cultuur en Creatief Inclusief. In beide dossiers trekken we ook weer samen op met de Federatie Dutch Creative Industries, dus het is echt een behoorlijk groot maatschappelijk domein aan het worden. De Museumvereniging is zoals gezegd penvoerder voor het ACCI, en het deed me deugd te kunnen melden dat we inmiddels een projectleider hebben gevonden in de persoon van Kivilcim Özmen, die 1 maart begint. Het programma loopt tot 2021, en wordt gefinancierd door OCW, de rijkscultuurfondsen en het VSB Fonds. 

Unconscious Bias

Niet geheel toevallig had het bureau van de Museumvereniging / Museumkaart op 27 februari dan ook een training Unconscious Bias in de Amsterdamse Hortus. Aansluitend ging Imara Limon, curator van het Amsterdam Museum, dieper in op culturele diversiteit in museale presentaties en in het erfgoedbeleid in meer algemene zin. De uitkomsten zijn anders dan je van tevoren verwacht, en dat is goed. Je ziet jezelf, je collega’s, sector, land, door een andere lens en dat is – met alle bekende kanttekeningen (de cursus is gebaseerd op een format dat uitgaat van een gemiddelde – dat uit de aard der zaak weer geen recht doet aan de spreiding van achtergrond, opleiding etc. van het gezelschap) – toch best leerzaam, en voer voor gesprekken. We kwamen thuis met de overtuiging dat iedere organisatie hier toch echt wel baat bij heeft. 

De collectie van het Stedelijk Museum Zwolle

Op de laatste dag van de maand kreeg ik Vincent Robijn van het Historisch Centrum Overijssel op bezoek, en samen met mijn collega Bente Bergmans bespraken we hoe om te gaan met de collectie van het Stedelijk Museum Zwolle, dat zijn gemeentelijke subsidie eind vorig jaar gestaakt zag.

En daarmee is het maart geworden! De maand die aan elkaar wordt geblogd door Lodewijk Kuiper, die dat ongetwijfeld met militaire precisie zal doen. En daarmee is dan meteen een traditie gevestigd! 

Hartelijke groet, 

Stef Oosterloo 

Deel dit blog