Begrotingsbehandeling 13 november 2017

Op 13 november 2017 vond in de Tweede Kamer het begrotingsoverleg OCW plaats voor het onderdeel cultuur, met de nieuwe minister van OCW, Ingrid van Engelshoven. Op 21 november werd gestemd over de ingediende moties.

Begrotingsbehandeling

Met aandacht voor schoolbezoeken aan alle musea, het belang van wetenschapsmusea, de Geefwet en de indemniteitsregeling, staan musea volop in de belangstelling. De Museumvereniging heeft zich in de aanloop naar het debat ingespannen voor extra aandacht voor de museale standpunten.

Zo heeft de Museumvereniging voorbereidende gesprekken gevoerd met beleidsmedewerkers en contact gehouden met diverse Kamerleden. We hebben input geleverd over onze vier standpunten - en drie nieuwe onderwerpen; de researchfunctie van musea, digitalisering en onderzoek naar de niet-cultuurbezoeker. In het voorjaar van 2018 komt de minister met een Kamerbrief – de zogenaamde visiebrief – waarin zij verder ingaat op de besproken onderwerpen.

We lichten hieronder een aantal behandelde onderwerpen uit die relevant zijn voor musea:

 • Geefwet
  De Kamer heeft laten blijken tevreden te zijn met het besluit van de regering om de Geefwet in stand te houden.

 • Indemniteitsregeling
  Woordvoerders van VVD, CDA en D66 reageerden positief op de indemniteitsregeling in het regeerakkoord en vroegen hoe de minister hier uitvoering aan gaat geven. De minister liet weten dat de indemniteitsregeling in zijn huidige vorm wordt voortgezet en in 2019 wordt geëvalueerd.

 • Cultuuronderwijs
  Verschillende partijen vroegen zich af wat de ambitie van de regering om alle kinderen tijdens hun schooltijd het Rijksmuseum te laten bezoeken, betekent voor andere (rijks)musea in Nederland. De minister heeft aangegeven dat schoolbezoek aan het Rijksmuseum geen verplichting is, maar een mogelijkheid. Scholen kunnen zelf bepalen of ze gebruik maken van het aanbod. Het mogelijk maken van het aanbod is volgens de minister vooral een vervoerskwestie: de reiskosten naar het Rijksmuseum moeten voor alle scholen in Nederland gelijk zijn.

 • Bestemmingsfondsen en eigen inkomstennorm
  VVD-woordvoerder Arno Rutte heeft de regering verzocht om een structurele afspraak over de herbestemming van de middelen van het OCW-bestemmingsfonds. Na afloop van de huidige cultuurplanperiode wil de minister eventueel kijken of ze tot structurele afspraken kan komen. Dit betekent dat de minister niet van plan is de ‘spelregels tijdens het spel te veranderen’. Een andere motie van de VVD, die de eigen inkomstennorm voor culturele instellingen voor de volgende BIS-periode flink wilde verhogen naar 30%, werd met een ruime meerderheid verworpen. In de aanloop naar de stemmingen heeft de Museumvereniging met meerdere fracties contact onderhouden over deze moties en haar (kritische) zienswijze gedeeld.

 • Arbeidsmarkt
  Een aantal partijen vroeg aandacht voor de positie van werkenden (makers) in de cultuursector. Mevrouw Ellemeet (GL) en de heer Asscher (PvdA) dienden een motie in waarin ze de regering verzoeken om in overleg met de sector op korte termijn experimenteerruimte te creëren. Op die manier kunnen zzp-ers werkzaam in de culturele en creatieve sector collectief onderhandelen. Deze motie is met ruime meerderheid aangenomen. Een tweede motie verzoekt de regering om in 2018 een onderzoek uit te voeren naar financieringsregelingen voor zelfstandigen. Het gaat om regelingen die ook bedoeld zijn voor de culturele sector, maar in de praktijk niet geschikt blijken. Deze motie is ook met een ruime meerderheid aangenomen. In het voorjaar komt de minister met een Kamerbrief waarin ze ingaat op deze onderwerpen.

 • Onderzoek niet-cultuurbezoekers
  Tweede Kamerlid Vera Bergkamp (D66) diende een motie in om middels een onderzoek de niet-bezoeker van cultuur in beeld te krijgen. De minister liet blijken heil te zien in een dergelijk onderzoek. Deze motie is met overgrote meerderheid aangenomen. Als Museumvereniging denken we graag met de minister en Kamer mee hoe dit onderzoek uitgevoerd kan worden.

 • Positie science centra/ wetenschapsmusea
  Mevrouw Dik-Faber (CU) heeft een motie ingediend waarin ze aandacht vroeg voor het belang van science centra en wetenschapsmusea. Specifiek vraagt de motie de regering om onderzoek te doen naar mogelijkheden binnen het wetenschapsbeleid voor de positie van de wetenschapsmusea. Ook wordt de Raad voor Cultuur om advies gevraagd over dit onderwerp, dit in het kader van de herziening van het cultuurbestel 2021-2024. Deze motie is met algemene stemmen aangenomen. Als Museumvereniging hebben we het belang van de onderzoeksfunctie van alle musea en de grote behoefte aan budget voor langjarige opleidingsprogramma’s voor (junior) conservatoren onder de aandacht gebracht van de verschillende partijen. De minister heeft toegezegd dat in de volgende Erfgoedmonitor aandacht wordt besteed aan de kennis en kunde van conservatoren van musea.

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen u graag verder.

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen u graag verder.